ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Αλλαγή Διαχειριστή Απαιτήσεων Hellas 2P – Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

23 Αυγούστου 2021

Σε συνέχεια προγενέστερης ενημέρωσής σας για (α) τη μεταβίβαση κατά την 17.12.2018 στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Hellas 2P Investment Designated Activity Company», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (32 Molesworth, Δουβλίνο 2) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 635695 (στο εξής η Hellas 2P), από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank ΑΕ» απαιτήσεών της από συμβάσεις δανείων και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4354/2015 (στο εξής οι Απαιτήσεις), (β) την ανάθεση της διαχείρισης των εν λόγω Απαιτήσεων από την Hellas 2P στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (όπως μετονομάστηκε η εταιρεία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4354/2015, (Απόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 880/16.03.2017) (στο εξής η doValue Greece) και (γ) τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα στην doValue Greece, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Hellas 2P, προς τον σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων, ανακοινώνονται τα εξής:

Η Hellas 2P προέβη στις 6 Δεκεμβρίου 2020 (στο εξής Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή) σε ανάθεση της διαχείρισης των Απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Β2Κapital Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με τον διακριτικό τίτλο «B2Kapital ΑΕ» (στο εξής ο Νέος Διαχειριστής), με αριθμό ΓΕΜΗ 140536701000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο Νέος Διαχειριστής έχει την έδρα του στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3) και είναι εταιρεία διαχείρισης του Ν.4354/2015, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση 241/10/31.07.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2861/21.08.2017). Σημειώνεται πως ο Νέος Διαχειριστής είχε ήδη διοριστεί από τον Δεκέμβριο του 2018 ως Συντονιστής Διαχειριστής των Απαιτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και, επιπροσθέτως, των ατομικών επιστολών που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες, συνοφειλέτες, συμπιστούχους και εγγυητές των Απαιτήσεων από την Hellas 2P και τον Νέο Διαχειριστή, η doValue Greece ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) (στο εξής Υποκείμενα των Δεδομένων) ότι, συνεπεία της ανωτέρω αλλαγής του διαχειριστή των Απαιτήσεων, τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάστηκαν κατά την Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή από την doValue Greece στον Νέο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Hellas 2P, προς τον σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων. Σημειώνεται πως η doValue Greece ενήργησε υπό την ιδιότητα του διαχειριστή των Απαιτήσεων της Ηellas 2Ρ έως την Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή.

Μετά την Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων των Δεδομένων, κατέστησαν η Hellas 2P και ο Νέος Διαχειριστής. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Hellas 2P και το Νέο Διαχειριστή μπορείτε να αντλείτε από το «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» του Νέου Διαχειριστή, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.b2kapital.gr. Από την Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή και εφεξής τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 σε σχέση με την παραπάνω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνώντας με τον Νέο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Νέου Διαχειριστή.

Μετά την Ημερομηνία Αλλαγής Διαχειριστή, η doValue Greece εξακολουθεί να τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ 2016/679) και τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία» της doValue Greece, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο: www.dovaluegreece.gr/enimerosi-gia-tin-epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-tin-dovalue-greece.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας