Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων
Ως Master servicer και Debt servicer, η doValue Greece προσαρμόζει τις υπηρεσίες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που προσφέρει στους στόχους των επενδυτών και τις ανάγκες των δανειοληπτών. 

Master servicing

Διαχειριζόμαστε όλα τα είδη απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις  και όλα τα επίπεδα καθυστέρησης, με γνώμονα τους στόχους των επενδυτών.

Στοχευμένες πρακτικές διαχείρισης

Προσαρμόζουμε τις μεθόδους διαχείρισης του κάθε χαρτοφυλακίου στους στόχους των επενδυτών και τις ιδιαιτερότητες των χαρτοφυλακίων που μας αναθέτουν. Καλύπτουμε όλες τις διαχειριστικές ανάγκες των επενδυτών μας.
Για να μεγιστοποιούμε την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης, εφαρμόζουμε στοχευμένες λύσεις διαχείρισης ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη.
Χρησιμοποιούμε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας σε όλη την Ελλάδα και υποστηρίζουμε όλους τους τρόπους πληρωμών.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών

Αξιοποιούμε τις υποδομές που διαθέτουμε για να καλύπτουμε όλους τους σκοπούς διαχείρισης και τους επιχειρηματικούς στόχους.
Υποστηρίζουμε εξίσου αποτελεσματικά όλες τις εργασίες, από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης έως ουσιώδεις εργασίες για την οριστική διευθέτηση των οφειλών με εξατομικευμένη προσέγγιση.
Διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε:
  • Διαδικασίες διαχείρισης χρηματικών ροών
  • Χαρτοφυλάκια  και υποβολή κανονιστικών εκθέσεων
  • Εσωτερικά και εξωτερικά κανάλια και Debt servicers
  • Νομικές ενέργειες
Αναλαμβάνουμε την κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών σε προσαρμοσμένες λύσεις αναδιάρθρωσης και τρόπους επικοινωνίας.

Debt servicing

Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένα κανάλια και επαγγελματίες με πείρα και κατάλληλη εκπαίδευση.

Αποτελεσματικότητα

Για να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των οφειλετών:
  • Αναθέτουμε τις υποθέσεις σε κατάλληλα κανάλια διαχείρισης.
  • Εφαρμόζουμε μεθόδους που ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου.
  • Προσεγγίζουμε τις υποθέσεις τόσο σε επίπεδο λογαριασμού όσο και σε επίπεδο πελάτη.

Έμπειροι συνεργάτες

Τα κανάλια διαχείρισης και οι συνεργάτες που εμπιστευόμαστε έχουν πολυετή πείρα στη διαχείριση των οφειλετών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.
Οι εκπρόσωποί μας στα τηλεφωνικά κέντρα, οι σύμβουλοι διαχείρισης και όλοι οι άλλοι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται στον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων για τις υποθέσεις που διαχειριζόμαστε. Λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες διαβίωσης των δανειοληπτών σε συνδυασμό με τις προσδοκίες τους.
Πιστεύουμε ότι η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας είναι σημαντική και το εφαρμόζουμε διαρκώς.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης

Στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες.

Due diligence advisory

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση / άσκηση αξιολόγησης (due diligence) στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.
Δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες due diligence advisory.

Εργασίες τιτλοποίησης

Υποστηρίζουμε τις εργασίες τιτλοποίησης που διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Δείτε τις εργασίες τιτλοποίησης που υποστηρίζουμε.

Τα στοιχεία σας