Γλωσσάρι όρων για τη ρύθμιση οφειλών

×
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που διορίζεται με τη σύμβαση δανείου για να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο ή δικόγραφο σχετικά με το δάνειο και απευθύνεται στον δανειολήπτη ή/και τον εγγυητή.
×
Δάνειο σε καθυστέρηση
Το δάνειο που παρουσιάζει ληξιπρόθεσμη οφειλή.
Ονομάζεται και μη εξυπηρετούμενο δάνειο ή κόκκινο δάνειο.
×
Δανειολήπτης ή Δανειζόμενος
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται προσωρινά η κυριότητα χρημάτων ή πραγμάτων.
Ονομάζεται επίσης οφειλέτης.
×
Δανειστής
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει πίστωση οποιασδήποτε μορφής.
×
Δόση
Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης να καταβάλλει προς το πιστωτικό ίδρυμα με συγκεκριμένη συχνότητα για να εξοφλήσει το δάνειο που του χορηγήθηκε.
Η δόση υπολογίζεται με το τοκοχρεωλυτικό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος και περιέχει μέρος του κεφαλαίου που έχει λάβει ο δανειολήπτης και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.
×
Εγγυητής
Το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του.
Εγγυητής ενδέχεται να είναι πάνω από ένα άτομα.
 
×
Επιτόκιο
Το ποσοστό επί τις εκατό με βάση το οποίο υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση.
×
Επιτόκιο υπερημερίας
Το επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Το επιτόκιο υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της οφειλής.
×
Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων
Η εταιρεία που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον δανειολήπτη με σκοπό την ενημέρωσή του ή/και την εύρεση λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών του.
Η Eurobank FPS είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.
×
Καταγγελία δανείου
Καταγγελία με την οποία λύεται η σύμβαση δανείου και το πιστωτικό ίδρυμα έχει το συμβατικό δικαίωμα να αξιώσει την άμεση πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου, καθώς και των οφειλόμενων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.
×
Κόκκινο δάνειο
Είναι το δάνειο σε καθυστέρηση ή μη εξυπηρετούμενο δάνειο.
×
Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013
Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
×
Ληξιπρόθεσμη οφειλή
Το χρηματικό ποσό που έπρεπε να έχει καταβληθεί στον δανειστή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
×
Μη εξυπηρετούμενο δάνειο
Είναι το δάνειο σε καθυστέρηση ή κόκκινο δάνειο. 
×
Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης
Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος όταν:
•    Δεν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.
•    Δεν ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές της εταιρείας.
•    Δεν συναινεί στην προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης με την εταιρεία.
Δείτε αναλυτικά ποιος χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος δανειολήπτης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.
×
Οφειλέτης
Είναι ο δανειολήπτης. Ονομάζεται και πρωτοφειλέτης.
Συνοφειλέτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνυπογράφει στην προσωρινή εκχώρηση της κυριότητας χρημάτων ή πραγμάτων.
×
Πλειστηριασμός
Η διαδικασία κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια, με στόχο οι δανειστές του δανειολήπτη να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους. 
×
Πρόωρη αποπληρωμή
Η πρόωρη εξόφληση του συνολικού ή μερικού ποσού του δανείου πριν από τη λήξη της διάρκειας αποπληρωμής της δόσης ή του ολικού ποσού.
×
Ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου
Η εκποίηση, δηλαδή μετατροπή σε χρήμα, περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχουν οι δανειστές από τον δανειολήπτη.
×
Σύμβαση δανείου ή δανειακή σύμβαση
Το συμβόλαιο που υπογράφει ο δανειολήπτης με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από την εκταμίευση του δανείου. Αφορά το προϊόν που επιθυμεί ο δανειολήπτης και περιέχει αναλυτικούς όρους.