Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων
Τι προβλέπει η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων;

Με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης δανειοληπτών με καθυστερημένες οφειλές.
Στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων υπάγονται δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα-πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.
Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων έχει 5 στάδια:
  1. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
  2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη.
  3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
  4. Πρόταση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης στον δανειολήπτη.
  5. Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες).

Μετά από ποια χρονική στιγμή μια οφειλή υπάγεται στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων;

Με την παρέλευση 60 ημερολογιακών ημερών από τη μη έγκαιρη καταβολή οφειλής, αυτή υπάγεται στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) και η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη, με την οποία τον ενημερώνει για:
  • Την ένταξή του στη ΔΕΚ.
  • Τα στοιχεία της ληξιπρόθεσμης οφειλής του.
  • Την ανάγκη υποβολής των οικονομικών στοιχείων του για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης για ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση.
Η γραπτή ειδοποίηση αποστέλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η οφειλή περιήλθε σε καθυστέρηση 60 ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν ο δανειολήπτης έχει στο μεταξύ προβεί σε ολική καταβολή της οφειλής του ή βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ρύθμισης με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή.

Εάν ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί με την πρόταση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης της εταιρείας, τι επιλογές έχει;

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παρουσίαση της πρότασης για ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση, ο δανειολήπτης μπορεί εγγράφως να αντιπροτείνει άλλη λύση ή να αρνηθεί να συναινέσει σε οποιαδήποτε πρόταση.

Υποβολή αντιπρότασης

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης από την πλευρά του δανειολήπτη, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή την αξιολογεί και εντός 2 μηνών από την παραλαβή της, είτε συναινεί είτε την απορρίπτει εγγράφως και παραμένει ενεργή η αρχική της πρόταση είτε υποβάλλει στον δανειολήπτη νέα πρόταση η οποία είναι και η τελική.

Μη ανταπόκριση στην πρόταση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στην πρόταση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή (είτε πρόκειται για την αρχική πρόταση είτε πρόκειται για πρόταση κατόπιν αξιολόγησης αντιπρότασης του δανειολήπτη) εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή είναι υποχρεωμένη με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας να προβεί σε χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου και να δρομολογήσει όλες τις κατά νόμο ενέργειες.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι, ακόμη και στην περίπτωση δανειολήπτη που δεν κατηγοριοποιείται (κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δεοντολογίας) ως μη συνεργάσιμος, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή (υπό τον όρο της δέουσας ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας) δύναται να δρομολογεί τις νόμιμες ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του δανειστή.

Μπορεί ο δανειολήπτης να ζητήσει παρέμβαση ανεξάρτητου φορέα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων;

Ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη από ανεξάρτητους φορείς που ορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό κατ’ εφαρμογή του Ν.4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.