Μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες

Μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες
Ποιος δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος και τι κυρώσεις προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Πότε χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος ένας δανειολήπτης;

Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή χαρακτηρίζει τον δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμο όταν:
  • Δεν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή σε όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της (π.χ. αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, αριθμό φαξ, email, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και δεν προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.
  • Δεν είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτής, και δεν ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών.
  • Δεν προβαίνει, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της.
  • Δεν προβαίνει, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό της, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του, όπως πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (π.χ. κληρονομιά), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.ά.
  • Δεν συνεργάζεται με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή με σκοπό τη διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης για ρύθμιση με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.
Σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης μη συνεργάσιμος και εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο του οποίου διακυβεύεται ο εκπλειστηριασμός της μοναδικής κατοικίας του, ενημερώνεται από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή εγγράφως ή ηλεκτρονικά εφόσον έχει συμφωνηθεί, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού του.
Για νομικά πρόσωπα-πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου πραγματοποιείται κατά τον χρόνο καταγγελίας της σύμβασης ή νωρίτερα.

Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου;

Οι νομικές συνέπειες και επιπτώσεις του χαρακτηρισμού ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου είναι η δρομολόγηση από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή των νόμιμων ενεργειών για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, π.χ.:
καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, καθώς επίσης και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.
Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (Ν.3869/2010 και Ν.4354/2015), καθώς και από πιθανά πλεονεκτήματα που ο δανειολήπτης θα μπορούσε να έχει εάν συνεργαζόταν με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης.

Ποια είναι η Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων εάν ο δανειολήπτης διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό;

Η Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων είναι το διαδικαστικό πλαίσιο υποβολής ένστασης από δανειολήπτες που διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό τους ως μη συνεργάσιμων. Ενδεικτικά, το διαδικαστικό πλαίσιο αφορά:
  • Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων για την αξιολόγηση των ενστάσεων.
  • Υιοθέτηση τυποποιημένων εντύπων υποβολής ένστασης.
  • Καθορισμό χρονικών ορίων υποβολής και αξιολόγησης ένστασης.
Η Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάθε δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει σε αυτή μόνο μία φορά.