Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας

Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας
Ποιοι πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 και ποιοι εξαιρούνται.

Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόμενους, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων προσώπων που έχουν παράσχει προσημείωση υποθήκης / υποθήκη στη μοναδική κατοικία τους, οι οποίοι έχουν δανειακές συμβάσεις για:
  • Καταναλωτικά δάνεια.
  • Στεγαστικά δάνεια.
  • Πιστωτικές κάρτες.
  • Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Είμαι εγγυητής σε δανεισμό τρίτου. Υπάγομαι στον Κώδικα Δεοντολογίας;

Κάθε διάταξη του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 που αφορά δανειολήπτες, αφορά και τους εγγυητές.
Η έναρξη εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων γνωστοποιείται ταυτόχρονα στους δανειολήπτες και τους εγγυητές.

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας;

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:
  1. Συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.
  2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν.3869/2010 για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος.
  3. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των προς αυτούς χρεών.
  4. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις 1 και 2, εάν ο δανειολήπτης με δική του πρωτοβουλία προσκομίσει την απαιτούμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας πληροφόρηση, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή θα την αξιοποιήσει και θα τον εντάξει στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων.
Για όλες τις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή με δική της πρωτοβουλία μπορεί να εφαρμόσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας.