Ο ρόλος του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο ρόλος του Κώδικα Δεοντολογίας
Ποιος είναι ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, τι προβλέπει για τους δανειολήπτες και τι διασφαλίζει.

Ποιος είναι ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας;

Έγκαιρη και σαφής ενημέρωση

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4224/2013 με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης και με σαφήνεια ενημέρωσης των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξής τους στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Εμπιστοσύνη, αμοιβαία δέσμευση και πληροφόρηση

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή.
Σκοπός αυτών των αρχών και πρακτικών είναι κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των οφειλών σε καθυστέρηση των οποίων η δανειακή σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Σε αυτό το κλίμα, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργούν για λογαριασμό του δανειστή καλούνται να ενημερώσουν τους δανειολήπτες με σαφήνεια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την εξεύρεση λύσης, είτε πρόκειται για ρύθμιση είτε για οριστική διευθέτηση των καθυστερημένων οφειλών τους.
Παράλληλα, οι δανειολήπτες οφείλουν να είναι διαθέσιμοι σε επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργούν για λογαριασμό του δανειστή, να ανταποκρίνονται με πνεύμα συνεργασίας στις προσκλήσεις αυτών και γενικά να συνεργάζονται με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργούν για λογαριασμό του δανειστή για την εξεύρεση λύσεων στη διαχείριση των οφειλών τους.

Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας;

Επιπλέον των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί κατ’ ελάχιστον από τους δανειολήπτες:
  1. Τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας τους.
  2. Τη συνεργασία τους με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό του δανειστή για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης.
  3. Την έγκαιρη και πλήρη παροχή πληροφοριών για την τρέχουσα ή και μελλοντική οικονομική τους κατάσταση. Η επεξεργασία των πληροφοριών θα επιτρέψει τον προσδιορισμό εναλλακτικών προτάσεων για λύσεις.
Η μη ανταπόκριση των δανειοληπτών συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό τους ως μη συνεργάσιμων και κατά συνέπεια την άσκηση, από μέρους της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, των νόμιμων δικαιωμάτων του δανειστή.

Σε ποιο βαθμό ο Κώδικας Δεοντολογίας διασφαλίζει ενιαία αντιμετώπιση όλων των δανειοληπτών σε καθυστέρηση;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργούν για λογαριασμό του δανειστή υποχρεούνται να θεσπίσουν και να τηρούν τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων για να διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των δανειοληπτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που ενεργούν για λογαριασμό του δανειστή οφείλουν να υιοθετήσουν ειδική πολιτική χειρισμού αυτών, ενσωματώνοντας σχετικά κριτήρια στην πολιτική τους.