Η ιστορία μας

2006

Ίδρυση Financial Planning Services

H Financial Planning Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ (FPS) ιδρύεται το 2006 ως θυγατρική του Ομίλου Eurobank με σκοπό τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων καταναλωτικής πίστης και την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων.

2009

Μετατροπή σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών

Η FPS μετατρέπεται σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών αποκλειστικού σκοπού. 
Τροποποιείται ο καταστατικός σκοπός της και η επωνυμία της σε Eurobank EFG Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ, με διακριτικό τίτλο Eurobank EFG Financial Planning Services.

2012

Εξειδίκευση στη διαχείριση προβληματικών δανείων

Η Eurobank EFG Financial Planning Services μετονομάζεται σε Eurobank Remedial Services (ERS) με αντικείμενο την ενημέρωση οφειλετών.
Παράλληλα, εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση προβληματικών δανείων αναλαμβάνει 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank με νέα επωνυμία: Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS).

2014

Τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων

Η Eurobank FPS γίνεται η 1η εταιρεία που προσφέρει εξυπηρέτηση σε τρίτους για τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων, ως υπεργολάβος της Eurobank.

2015

Νέο πλαίσιο αγοράς και εξυπηρέτησης ΜΕΔ

Θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο αγοράς και εξυπηρέτησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

2017

Διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Η Eurobank FPS λαμβάνει άδεια για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής Eurobank

Η Eurobank FPS απορροφά δια συγχωνεύσεως την ERS και διευρύνει τις δραστηριότητές της.
Συνάπτει σύμβαση για την εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής της Eurobank, που περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων.

1η αγοραπωλησία ΜΕΔ στην ελληνική αγορά

Η Eurobank FPS συνάπτει σύμβαση για την εξυπηρέτηση της πρώτης αγοραπωλησίας Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) στην ελληνική αγορά.
Είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

2019

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και η εταιρεία doValue SpA συμφωνούν την πώληση του 80% των μετοχών της Eurobank Financial Planning Services ΑΕ και την μετονομασία της σε doValue Greece.
Η Eurobank και η doValue συνάπτουν δεκαετή στρατηγική συμφωνία, με βάση την οποία η Eurobank αναθέτει στην doValue Greece τη διαχείριση:
  • Των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου Cairo.
  • Όλων των μελλοντικών δανείων