Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων η doValue Greece εφαρμόζει τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62/03.05.2017 και τροποποίησή του με το ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017).

Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Out of Court Workout – OCW) είναι μια νέα εξωδικαστική, κατά βάση, συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων.

Για βιώσιμες επιχειρήσεις

Με τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ρυθμίζεται για πρώτη φορά το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων μιας βιώσιμης επιχείρησης με την κατάρτιση συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών της.

Με πιστωτές ιδιώτες ή δημόσιο τομέα

Οι πιστωτές μπορεί να είναι ιδιώτες ή/και ο δημόσιος τομέας, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία

Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Η αίτηση υπαγωγής γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί μια επιχείρηση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι να έχει προηγηθεί επιτυχής διαπραγμάτευση με τους πιστωτές της.

Ποιοι υπάγονται στη διαδικασία

Δείτε ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017.

Ποια πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα:
 • Νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (ενδεικτικά ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).
 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα.

Ποια πρόσωπα δεν μπορούν να υπαχθούν

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών:
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και οποιοδήποτε πρόσωπο δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα.
 • Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, ΟΣΕΚΑ, ΟEE και ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 62 και επ. του Ν.4307/2014 ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153/10.07.2007), εκτός εάν: 
  • Έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή τους από τις παραπάνω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.
  • Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής τους σε μία από τις παραπάνω διαδικασίες.
  • Έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής τους στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης.
 • Όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν:
  • Υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.
  • Αποφασιστεί η αναβίωσή του από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.
 • Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση (κατά τις διακρίσεις του νόμου ανάλογα εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για φοροδιαφυγή ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και προϋποθέσεις για τις οφειλές και τα οικονομικά αποτελέσματά της.

Χαρακτηριστικά οφειλών

Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
 • Να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.
 • Να είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ.
 • Να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του Ν.5960/1933.
 • Να είχαν εκδοθεί σε βάρος τους διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα οποία ο οφειλέτης σε 1 τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πρέπει να έχει:
 • Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity), εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συνολικές οφειλές προς ρύθμιση

Επιπλέον, οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της επιχείρησης πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 20.000€.

Διαδικασίες και δικαιολογητικά

Η doValue Greece εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017 για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων.

Νομικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες

Δείτε το σχετικό νομικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017.