Διαδικασία με Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Διαδικασία με Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Βήμα-βήμα η διαδικασία ρύθμισης επιχειρηματικών δανείων που εφαρμόζει η doValueGreece με βάση τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017.

Ποιοι υπάγονται

Αίτηση για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών μπορούν να υποβάλουν νομικά και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα:
  • Νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (ενδεικτικά ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).
  • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα.

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία

Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση online για υπαγωγή στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Online αίτηση

Η αίτηση υπαγωγής γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), που έχει αναπτυχθεί ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.

Συνοδευτικά έγγραφα

Μαζί με την αίτηση υπαγωγής, η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά που προσδιορίζουν την οικονομική κατάστασή της και αναπτύσσουν τις προοπτικές της.

Στάδιο 1: Ορισμός συντονιστή

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης ορίζεται ο συντονιστής αυτόματα από το σύστημα της ΕΓΔΙΧ.
Ο συντονιστής πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα ή τη διοικητική περιφέρεια της έδρας του οφειλέτη.

Στάδιο 2: Διασφάλιση ανεξαρτησίας συντονιστή

Παρέχεται προθεσμία 4 εργάσιμων ημερών στον συντονιστή για να αποποιηθεί τον διορισμό του.

Αποποίηση διορισμού

Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του, ιδίως:
  • Τυχόν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή
  • Οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας. 

Ορισμός νέου συντονιστή

Εάν ο συντονιστής αποποιηθεί, τότε η διαδικασία διορισμού συντονιστή επαναλαμβάνεται από την ΕΓΔΙΧ.

Στάδιο 3: Αποδοχή διορισμού συντονιστή

Εάν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί τον διορισμό του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε.
Η ΕΓΔΙΧ του κοινοποιεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Στάδιο 4: Έλεγχος πληρότητας αίτησης

Ο συντονιστής ειδοποιεί την ΕΓΔΙΧ για την ανάληψη των καθηκόντων του, και ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Συμπλήρωση φακέλου

Εάν η αίτηση ή τα συνοδευτικά έγγραφα δεν είναι πλήρη, ζητά από τον οφειλέτη τη συμπλήρωσή τους, που πρέπει να γίνει μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. 
Εάν δεν συμπληρωθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα, συντάσσεται από τον συντονιστή πρακτικό αποτυχίας, το οποίο αποστέλλεται στην ΕΓΔΙΧ και τον αιτούντα. 

Βεβαίωση πληρότητας αίτησης

Σε διαφορετική περίπτωση, ο συντονιστής εκδίδει βεβαίωση πληρότητας της αίτησης, που αποστέλλει αυθημερόν στην ΕΓΔΙΧ. 
Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΓΔΙΧ και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και τον συντονιστή.

Στάδιο 5: Ενημέρωση πιστωτών

Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός 2 ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή.
Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως στους πιστωτές, επιδίδοντάς τους και γενικά γνωστοποιώντας τους αντίγραφο της αίτησης, πρόσκληση συμμετοχής και υπόδειγμα δήλωσης εμπιστευτικότητας.

Στάδιο 6: Συναίνεση ή διαφωνία πιστωτών

Εάν ένας ή περισσότεροι συνοφειλέτες του αιτούντος δεν συνυποβάλουν την αίτηση, πριν από την κοινοποίηση του αποσπάσματος, ο συντονιστής ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν την αίτηση.

Συναίνεση πιστωτών

Εντός 5 ημερών τους καλεί να δηλώσουν εάν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας με το δεδομένο αυτό. 
Εάν ο πιστωτής ή οι πιστωτές έναντι των οποίων υπάρχει συνοφειλέτης (που δεν έχει υποβάλει αίτηση) συμφωνήσουν να προχωρήσει η διαδικασία και χωρίς τον συνοφειλέτη, τότε η διαδικασία συνεχίζεται. 

Διαφωνία πιστωτών

Εάν διαφωνήσουν, τότε ο συντονιστής ενημερώνει σχετικά τον οφειλέτη και τάσσει προθεσμία 5 ημερών για να τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του. 
Εάν τελικά δεν υποβληθεί αίτηση από συνοφειλέτη και δεν συναινούν να προχωρήσουν χωρίς αυτόν οι δανειστές έναντι των οποίων αυτός ευθύνεται, η διαδικασία γίνεται μεταξύ οφειλέτη και συναινούντων πιστωτών, και οι απαιτήσεις των μη συναινούντων δανειστών δεν ρυθμίζονται.

Στάδιο 7: Συμμετοχή πιστωτών

Οι πιστωτές σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης γνωστοποιούν στον συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Επίσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση του ποσού της συνολικής απαίτησής τους κατά του οφειλέτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στάδιο 8: Απαρτία

Κατά τη λήξη των 10 ημερών ο συντονιστής διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. 

Μη επίτευξη απαρτίας

Εάν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχει επιτευχθεί απαρτία, η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας. 

Διαφορά στο ποσό απαίτησης

Στην περίπτωση που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι το ποσό της απαίτησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη είναι διαφορετικό από εκείνο που βεβαιώθηκε από τον πιστωτή, και ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους, ζητεί από τον οφειλέτη και τον πιστωτή αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης.

Προσκόμιση εγγράφων

Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν εντός  5 ημερών. 
Εάν δεν προσκομιστούν έγγραφα ή προσκομισθούν μεν, αλλά δεν προκύπτει το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μη αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. 

Δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης

Στο τέλος της διαδικασίας δεν αποκλείεται η δικαστική επιδίωξη από τον πιστωτή του ποσού της αμφισβητούμενης απαίτησης.

Στάδιο 9: Διαπραγμάτευση

Εάν υπάρχει απαρτία, τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή, ο οποίος αποστέλλει στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει με την αίτησή του ο οφειλέτης.

Προαιρετική ανάθεση αξιολόγησης

Ειδικά όταν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ανάθεσης εκπόνησης αξιολόγησης βιωσιμότητας από εμπειρογνώμονα εάν το αιτηθούν οι συμμετέχοντες πιστωτές που δικαιούνται το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων.

Πρόταση διορισμού εμπειρογνώμονα

Σε αυτήν την περίπτωση, τάσσεται προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή πρότασης διορισμού εμπειρογνώμονα.
Σε κάθε περίπτωση διορισμού εμπειρογνώμονα, είτε για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, τάσσεται προθεσμία 1 μηνός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτού.

Στάδιο 10: Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα

Όταν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών γίνεται υποχρεωτικά από εμπειρογνώμονα.
Σε κάθε περίπτωση διορισμού εμπειρογνώμονα, είτε για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, τάσσεται προθεσμία 1 μηνός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτού.

Στάδιο 11: Αποστολή αντιπροτάσεων

Εάν δεν διοριστεί εμπειρογνώμονας (στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων), τάσσεται από τον συντονιστή στους δανειστές προθεσμία 1 μήνα για την αποστολή αντιπροτάσεων.

Στάδιο 12: Έκθεση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης

Στην περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμονας, είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στον συντονιστή:
  • Την έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη.
  • Το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον του είχε ανατεθεί η εκπόνησή του.
Η υποβολή τους γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του εμπειρογνώμονα και κατόπιν της παραλαβής του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων

Στάδιο 13: Κοινοποίηση σε οφειλέτη και πιστωτές

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η έκθεση βιωσιμότητας κοινοποιούνται από τον συντονιστή στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές. 

Για μεγάλες επιχειρήσεις

Εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, τίθεται προθεσμία 2 μηνών από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η τελευταία κοινοποίηση για να ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να αποσταλούν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές. 

Για υπόλοιπες επιχειρήσεις

Για τις λοιπές επιχειρήσεις (μικρές – μεσαίες) ισχύει η προθεσμία 1 μηνός για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.

Στάδιο 14: Αντιπροτάσεις πιστωτών

Οι αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός 15 ημερών.

Στάδιο 15: Αποδοχή αντιπροτάσεων

Εντός 10 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο οφειλέτης δηλώνει ποια ή ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται. Εάν είναι παραπάνω από μία, αυτές τίθενται σε ψηφοφορία.

Συγκέντρωση πλειοψηφίας

Υιοθετείται η αντιπρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων. 

Ψηφοφορία για πρόταση οφειλέτη

Εάν δεν υπάρχει αντιπρόταση, ή καμία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκε από τον οφειλέτη, σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του οφειλέτη, που χρειάζεται και αυτή την ως άνω πλειοψηφία.

Στάδιο 16: Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης

Υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία και με ηλεκτρονικά μέσα, διαφορετικά υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας.
Ο συντονιστής επιμελείται την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Στάδιο 17: Επικύρωση συμφωνίας

Μετά την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο (πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) την επικύρωση της συμφωνίας.

Χρονικό περιθώριο

Ο χρόνος επικύρωσης θα πρέπει να μην υπερβεί, σύμφωνα με τον νόμο, τους 5 μήνες (προσδιορισμός της συζήτησης της αίτησης εντός 2 μηνών από την κατάθεση και δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης).

Δικαστική επικύρωση

Ακολουθεί η δικαστική επικύρωση.