Δικαιολογητικά για Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Δικαιολογητικά για Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης επιχειρηματικών δανείων με βάση τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση υπαγωγής με βάση τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017 πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία που εξατομικεύουν την επιχείρηση, προσδιορίζουν την οικονομική της κατάσταση και αναπτύσσουν τις προοπτικές της.
Με την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλει:
 1. Κατάλογο όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
 2. Την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των χρεών της.

  Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα κατά τις επόμενες 3 τουλάχιστον χρήσεις.

  Η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, αναφέροντας συγκεκριμένα την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και τα ποσά που θα πρέπει να διανεμηθούν υποχρεωτικά σε πιστωτές με ειδικό προνόμιο (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο) ή με γενικό προνόμιο (λ.χ. δημόσιο, εργαζόμενοι).

  Επίσης, εάν υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή προς άλλο ΝΠΔΔ, η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και γι’ αυτές.
 3. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη ως προς την ύπαρξη 1 τουλάχιστον χρήσης, εκ των τελευταίων 3 από την υποβολή της αίτησης, με λειτουργική κερδοφορία. Την πληρότητα της αίτησης εξετάζει ο συντονιστής που ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ, αλλά η τελική και ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης γίνεται από τους συμμετέχοντες πιστωτές.

Συνοδευτικά έγγραφα

Με την αίτηση υπαγωγής με βάση τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017 η επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλει επιπλέον έγγραφα και στοιχεία.
 1. Κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
 2. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email).
 4. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους, ή για άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
 5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη, με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
 6. Κατάλογο των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
 7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
 8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
 9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
 10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.
 11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
 12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.
 13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 3 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων 5 περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
 16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
 17. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για Ανώνυμες Εταιρείες, του Διαχειριστή για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των Ομόρρυθμων Εταίρων και των Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
 18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
 19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
 20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
 21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για Ανώνυμες Εταιρείες, του Διαχειριστή για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των Ομόρρυθμων Εταίρων και των Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.