Δικαιολογητικά φυσικών προσώπων

Δικαιολογητικά φυσικών προσώπων
Τι πρέπει να υποβάλετε στην doValue Greece για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, εάν είστε ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση.

Εάν είστε ιδιώτης

Δείτε τι  πρέπει να προσκομίσετε για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης όταν είστε πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

Για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας (εφόσον είναι σε ισχύ).

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας:
 1. Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία) και εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο).
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία).
 4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.

Για το επάγγελμά σας

Εάν είστε μισθωτός, προσκομίστε βεβαίωση αποδοχών (τελευταία, μηχανογραφημένη από εργοδότη).
Εάν είστε συνταξιούχος, προσκομίστε ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (τελευταίο, μηχανογραφημένο από τον ασφαλιστικό φορέα).
Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για απονομή σύνταξης, προσκομίστε την αίτηση (με υπογραφή και σφραγίδα από τον ασφαλιστικό φορέα). Ειδικά εάν έχετε υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ, γίνεται αποδεκτό μηχανογραφημένο αντίγραφο της αίτησης, χωρίς σφραγίδα και υπογραφή από τον ασφαλιστικό φορέα.
Εάν είστε άνεργος, προσκομίστε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Για ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας

Μπορείτε να συζητήσετε σχετικά απευθυνόμενοι στην τηλεφωνική γραμμή 2104847500. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να επισκεφθείτε την doValue Greece, Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης όταν είστε πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.

Για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας (εφόσον είναι σε ισχύ).

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίστε μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά σας στοιχεία:
 1. Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία).
 3. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών).
 4. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ Φ2 (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους) και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1 (τελευταία).
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία).
 6. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.

  Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

  Προσκομίστε επιπλέον:
 8. Οικονομικές καταστάσεις (2 τελευταίων ετών).
 9. Ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους).