Δικαιολογητικά νομικών προσώπων

Δικαιολογητικά νομικών προσώπων
Τι πρέπει να υποβάλετε στην doValue Greece για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας, εάν έχετε επιχείρηση με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το 1.000.000€.

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας όταν είστε πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.
 1. Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών), με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet.
 3. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ Φ2 (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους) και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1 (τελευταία).
 4. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία).
 5. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για οποιοδήποτε λόγο, προσκομίστε υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή τη μη ύπαρξη οφειλών.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.
 7. Απολογιστικό cash flow της τελευταίας χρήσης και προϋπολογιστικό τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη.

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα οικονομικά στοιχεία σας όταν είστε πρωτοφειλέτης, συνοφειλέτης ή εγγυητής δανειακών συμβάσεων.
 1. Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Έντυπο Ε3 (3 τελευταίων ετών), με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet.
 3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (3 τελευταίων ετών) με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή, εφόσον υπάρχει. Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση (για επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως). Σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης, οι ισολογισμοί πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ», με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.
 4. Ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους), με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μήνα και υπόλοιπα.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία).
 6. Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ για οποιοδήποτε λόγο, προσκομίστε υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή τη μη ύπαρξη οφειλών.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.
 8. Απολογιστικό cash flow της τελευταίας χρήσης και προϋπολογιστικό τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη.
  Αφού επικοινωνήσετε με το στέλεχος που σας εξυπηρετεί, προσκομίστε επιπλέον:
 9. Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών (Λογ. 18, Λογ. 33, Λογ. 45, Λογ. 50, Λογ. 52, Λογ. 53) για τις οικονομικές καταστάσεις και τα προβλεπόμενα στοιχεία (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενου έτους).
 10. Πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από ορκωτό λογιστή.