Παραδείγματα ρύθμισης οφειλών

Παραδείγματα ρύθμισης οφειλών
Σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σας. Ελάτε να βρούμε μαζί τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Συγκέντρωση οφειλών σε ένα δάνειο χωρίς εξασφάλιση

Συγκεντρώνουμε σε ένα δάνειο όλες τις οφειλές σας από δάνεια και πιστώσεις. Έτσι εξασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο.

Το όφελός σας

Συγκεντρώνετε σε ένα δάνειο όλες τις οφειλές σας και πληρώνετε μικρότερη δόση
×
Δόση
Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης να καταβάλλει προς το πιστωτικό ίδρυμα με συγκεκριμένη συχνότητα για να εξοφλήσει το δάνειο που του χορηγήθηκε.
Η δόση υπολογίζεται με το τοκοχρεωλυτικό σύστημα του πιστωτικού ιδρύματος και περιέχει μέρος του κεφαλαίου που έχει λάβει ο δανειολήπτης και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.
κάθε μήνα.
Εξασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο, που καθορίζεται κατά περίπτωση.

Παράδειγμα

Έστω ότι οι συνολικές οφειλές σας είναι 10.000€ με μέσο επιτόκιο 14,00%. Η δόση που πληρώνετε για τις οφειλές σας είναι 187€ τον μήνα.

Ρύθμιση οφειλών

Συγκεντρώνουμε τις οφειλές σας από καταναλωτικά δάνεια σε ένα δάνειο με διάρκεια 12 χρόνια και ενδεικτικό χαμηλότερο επιτόκιο 8,50%.
Η νέα δόση που θα πληρώνετε για το νέο δάνειο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί οι οφειλές σας είναι 111€ τον μήνα.

Αύξηση υπολειπόμενης διάρκειας δανείου

Αυξάνουμε τη διάρκεια του δανείου σας. Έτσι πληρώνετε μικρότερη δόση κάθε μήνα, μέχρι τη νέα λήξη του δανείου.

Το όφελός σας

Αυξάνουμε τη διάρκεια του δανείου σας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία σας.
Πληρώνετε μικρότερη δόση για όλη την υπόλοιπη νέα διάρκεια του δανείου σας.

Παράδειγμα

Έστω ότι οι συνολικές οφειλές σας είναι 10.000€ με μέσο επιτόκιο 14,00% και διάρκεια 7 έτη. Η δόση που πληρώνετε για τις οφειλές σας είναι 187€ τον μήνα.

Ρύθμιση οφειλών

Αυξάνουμε τη διάρκεια του δανείου σας στα 12 έτη.
Η νέα δόση που θα πληρώνετε για το δάνειό σας είναι 144€ τον μήνα.

Μείωση συμβατικού επιτοκίου

Μειώνουμε το επιτόκιο του δανείου σας ακόμη περισσότερο. Το νέο μειωμένο επιτόκιο καθορίζεται κατά περίπτωση.

Το όφελός σας

Με τη μείωση του επιτοκίου, η δόση που πληρώνετε κάθε μήνα μέχρι τη λήξη του δανείου είναι μικρότερη.

Παράδειγμα

Έστω ότι οι συνολικές οφειλές σας είναι 10.000€ με μέσο επιτόκιο 14,00%. Η δόση που πληρώνετε για τις οφειλές σας είναι 187€ τον μήνα.

Ρύθμιση οφειλών

Μειώνουμε το επιτόκιο του δανείου σας σε 8,50%.
Η νέα δόση που θα πληρώνετε για το δάνειό σας είναι 158€ τον μήνα.

Μείωση της δόσης του δανείου

Μειώνουμε τη δόση του δανείου σας και σας προσφέρουμε έως και μηδενικό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το όφελός σας

Πληρώνετε μικρότερη δόση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να βελτιωθούν τα οικονομικά σας.
Σε αυτό το διάστημα σας προσφέρουμε έως και μηδενικό επιτόκιο (άτοκη περίοδος). Το χαμηλότερο επιτόκιο καθορίζεται κατά περίπτωση.

Παράδειγμα

Έστω ότι οι συνολικές οφειλές σας είναι 10.000€ με μέσο επιτόκιο 14,00%. Η δόση που πληρώνετε για τις οφειλές σας είναι 187€ τον μήνα.

Ρύθμιση οφειλών

Μειώνουμε το επιτόκιο του δανείου σας σε 2,50% για 2 έτη.
Η νέα δόση που θα πληρώνετε για το δάνειό σας είναι έως 130€ τον μήνα για 2 έτη. Έπειτα διαμορφώνεται ανάλογα με τα νέα οικονομικά δεδομένα σας.

Μείωση της δόσης με μηδενικό επιτόκιο

Μειώνουμε τη δόση του δανείου σας και σας προσφέρουμε μηδενικό επιτόκιο μέχρι την αποπληρωμή του.

Το όφελός σας

Σας προσφέρουμε μηδενικό επιτόκιο μέχρι την αποπληρωμή του δανείου σας.
Έτσι εξασφαλίζετε μικρότερη δόση και δεν επιβαρύνεστε με μελλοντικούς τόκους.

Παράδειγμα

Έστω ότι οι συνολικές οφειλές σας είναι 10.000€ με μέσο επιτόκιο 14,00%. Η δόση που πληρώνετε για τις οφειλές σας είναι 187€ τον μήνα.

Ρύθμιση οφειλών

Έχετε μηδενικό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου σας.
Η νέα δόση που θα πληρώνετε για το δάνειό σας είναι έως 119€ τον μήνα. 

Συγκέντρωση οφειλών με δυνατότητα ελάφρυνσης χρέους

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας και να πληρώνετε μικρότερη δόση κάθε μήνα.

Το όφελός σας

Μειώνετε σημαντικά την οφειλή σας και πληρώνετε μικρότερη δόση κάθε μήνα. 
Εφόσον έχετε τηρήσει τη ρύθμισή σας κατά τη λήξη της, απαλλάσσεστε από το υπόλοιπο της αρχικής οφειλής σας. 
Η προσφορά καθορίζεται κατά περίπτωση, αφού λάβουμε υπόψη τα οικονομικά και προσωπικά στοιχεία σας.

Οριστική διευθέτηση με ελάφρυνση χρέους

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας με εφάπαξ καταβολή ποσού.

Το όφελός σας

Απαλλάσσεστε από ένα σημαντικό μέρος της οφειλής σας με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που θα συμφωνήσουμε.
 

Τα στοιχεία σας