Η doValue Greece

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Ομίλου doValue

18 Ιουνίου 2021

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής του Ομίλου doValue ισχύει για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας αλλά και για όλα τα πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης ενός έργου. Έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αρχές, κανόνες και συμπεριφορές

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής του Ομίλου doValue ισχύει για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας αλλά και για όλα τα πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης ενός έργου παρέχει ένα πλέγμα αρχών, κανόνων και συμπεριφορών που οφείλουν να τηρούνται κατά την επαγγελματική ενασχόληση όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται. Όλοι όσοι εργάζονται στον Όμιλο doValue ή λειτουργούν για λογαριασμό του, οφείλουν να συμπεριφέρονται με γνώμονα τις αρχές μας:

  • Ειλικρίνεια
  • Ορθότητα
  • Αφοσίωση
  • Ακεραιότητα
  • Διαφάνεια
  • Βιωσιμότητα

Γι' αυτό εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, ώστε:

  • Να είναι σε θέση να κατανοούν τις διατάξεις που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής του Ομίλου doValue.
  • Να λειτουργούν σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

Εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας

Σημειώνεται ότι, παράλληλα, βρίσκεται σε εφαρμογή και ο εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής της doValue Greece, που λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά. Ορίζει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε ως επαγγελματίες όταν εκτελούμε τα καθήκοντά μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή