O Όμιλος

O Όμιλος
O Όμιλος

Ηγέτης στη Νότια Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 5 χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Όμιλος doValue είναι ο κύριος φορέας δραστηριότητας στη Νότια Ευρώπη για τη διαχείριση πιστωτικών στοιχείων ενεργητικού και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο Όμιλος doValue προσφέρει στους πελάτες του, τράπεζες ή επενδυτές, υπηρεσίες για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), αβέβαιων εισπράξεων (UTP), πρόωρων ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξυπηρετούμενων δανείων. Ο όμιλος doValue δραστηριοποιείται, επίσης, ενεργά στη διαχείριση και την ανάπτυξη ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μη ιδιοχρησιμοποιούμενη ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία, REO).

Επιπλέον, ο Όμιλος doValue προσφέρει ένα ευρύ σύνολο βοηθητικών υπηρεσιών (κύριες νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και κύριες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών).

Από το 2017, οι μετοχές του Ομίλου doValue είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Borsa Italiana (πλέον Euronext Milan). Τον Ιούνιο του 2022, οι μετοχές της doValue εισήχθησαν στον τομέα STAR του Euronext Milan.

Καλύτερες στιγμές -  Σημαντικές ενημερώσεις

Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία
of credits managed
120 δισεκατομμυρίων ευρώ
Εργαζόμενοι
εργαζόμενοι
~ 3.200
εργαζόμενοι
 γυναίκες
58%
γυναίκες
των εργαζομένων εμπλέκεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
Το 68%
των εργαζομένων εμπλέκεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
των εργαζομένων εμπλέκεται σε εταιρικές δραστηριότητες
Το 32%
των εργαζομένων εμπλέκεται σε εταιρικές δραστηριότητες
Ανθρώπινο δυναμικό ανά χώρα
Ιταλία
31%
Ιταλία
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
47%
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
Ιβηρική Χερσόνησος
22%
Ιβηρική Χερσόνησος