ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Κώδικας Δεοντολογίας

16 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece είναι εναρμονισμένη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η θέσπιση του οποίου προβλέπεται σε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΦΕΚ Β΄2376/02.08.2016) θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4224/2013, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εμπιστοσύνη, αμοιβαία δέσμευση και πληροφόρηση

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος. Αφορά περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών για την εξεύρεση της κατάλληλης, κατά περίπτωση, λύσης.

Αρχές συμπεριφοράς και βέλτιστες πρακτικές

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται με τη θέσπιση γενικών αρχών συμπεριφοράς και επικοινωνίας, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων. Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η doValue Greece με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα: πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.

Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην σύμβαση, πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.

Περιλαμβάνει τυχόν τρίτα πρόσωπα που έχουν παράσχει προσημείωση υποθήκης / υποθήκη στη μοναδική κατοικία τους.

Φυσικά πρόσωπα

Στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάγονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με δανειακές συμβάσεις όπως:

  • Στεγαστικά δάνεια
  • Καταναλωτικά δάνεια
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Επαγγελματικά δάνεια

Νομικά πρόσωπα

Πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Τα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€ διέπονται μόνο από τις γενικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι υποχρεωτική γι’ αυτήν την κατηγορία δανείων. Λόγω της σύνθετης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με περισσότερους του ενός πιστωτές, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία (Ν.4307/2014 και Ν.4738/2020, όπως ισχύουν).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 αφορά δανειακές συμβάσεις σε καθυστέρηση που δεν έχουν καταγγελθεί.

Εξαιρέσεις

Από τον Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται ορισμένα είδη απαιτήσεων και συγκεκριμένες περιπτώσεις οφειλετών.

Απαιτήσεις που εξαιρούνται

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

  1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.

  2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν.3869/2010, για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος.
  3. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν εκκινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση απαιτήσεών τους, ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οφειλέτες που δεν υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας

Δεν υπάγονται στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική ιδιότητα και έχουν ήδη υπαχθεί ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής:

  • Στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή
  • Στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ή
  • Σε άλλο συναφές νομοθετικό πλαίσιο.

Δείτε βήμα-βήμα τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων με βάση τον εξωδικαστικό μηχανισμό. 

Διαδικασίες

Η doValue Greece εφαρμόζει τα βήματα που προβλέπει η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας