Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας

Η doValue Greece είναι εναρμονισμένη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η θέσπιση του οποίου προβλέπεται σε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.