ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Νέος Πτωχευτικός Νόμος

18 Νοεμβρίου 2021

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020 προστατεύει την πρώτη κατοικία και εισάγει νέο εξωδικαστικό μηχανισμό για τη διευθέτηση οφειλών. Προβλέπει ενιαία διαδικασία πτώχευσης για όλους τους οφειλέτες. Είναι γνωστός ως Νόμος Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας.

Προπτωχευτικές διαδικασίες

Ο Πτωχευτικός Νόμος εισάγει δύο προπτωχευτικές διαδικασίες για τη διευθέτηση οφειλών. Η μία από αυτές είναι ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με τη συμμετοχή μόνο χρηματοδοτικών φορέων, Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός αντικαθιστά τον παλαιό OCW (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις) του Ν.4469/2017. Προβλέπει πολυμερή διαδικασία διαπραγμάτευσης του οφειλέτη με τους πιστωτές του.

Στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό συμμετέχουν μόνο χρηματοδοτικοί φορείς (servicer και τράπεζες), το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Η διαδικασία είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, χωρίς μεσολάβηση δικαστηρίου.

Δείτε αναλυτικά για τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού και σημαντικές προβλέψεις του:

Διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων

Η διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων που εισάγει ο Πτωχευτικός Νόμος αντικαθιστά τη συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα που ίσχυε προηγουμένως.

Μεγάλες και μικρές πτωχεύσεις

Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και άλλες πτωχεύσεις. Δείτε ποιοι υπάγονται σε κάθε κατηγορία και ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο.

Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Νόμο, στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου εμπίπτουν:

 • Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «πολύ μικρές οντότητες» σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (άρθρο 2 Ν.4308/2014)
 • Ιδιώτες φυσικά πρόσωπα με αξία ενεργητικού (περιουσίας) μέχρι 350.000€

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο.

Η διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι απλοποιημένη.

Άλλες πτωχεύσεις

Σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Νόμο, στις υπόλοιπες πτωχεύσεις εμπίπτουν:

 • Επιχειρήσεις με τζίρο, ενεργητικό και εργαζομένους που υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται για τις «πολύ μικρές οντότητες»
 • Ιδιώτες φυσικά πρόσωπα με αξία ενεργητικού (περιουσίας) πάνω από 350.000€

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Ο Πτωχευτικός Νόμος απλοποιεί τη διαδικασία πτώχευσης εάν πρόκειται για μικρό αντικείμενο, είτε ο οφειλέτης είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Για ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες

 • Για τους ιδιώτες, η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης αντικαθιστά στην πράξη τον Ν.3869/2010, που καταργείται.
 • Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται και για τις «πολύ μικρές οντότητες», δηλ. εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις.
 • Αρμόδιο Δικαστήριο είναι πάντα το Ειρηνοδικείο (άρθρο 172 παρ. 2).

Ηλεκτρονική διαδικασία

 • Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (άρθρο 173 παρ. 1).
 • Η διαδικασία είναι αποκλειστικά έγγραφη, χωρίς προφορική συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 177).

Δικαιώματα πιστωτών

 • Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση επίσης ηλεκτρονικά, με αίτημα την απόρριψη ή την παραδοχή της αίτησης.
 • Οι πιστωτές μπορούν να διορίσουν σύνδικο δικής τους επιλογής. Εάν διαφωνούν, διορίζεται ως σύνδικος αυτός που επιλέγεται από τον πιστωτή με την υψηλότερη απαίτηση (άρθρο 177 παρ. 1).
 • Εάν περάσει ένα έτος από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας και η πτώχευση δεν έχει περατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή. Σε αυτήν εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Εάν ο εισηγητής κρίνει ότι η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη, αντικαθιστά τον σύνδικο (άρθρο 188).

Ενιαία διαδικασία πτώχευσης

Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει ενιαία διαδικασία πτώχευσης για όλους τους οφειλέτες: φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες. Εισάγει καινοτομίες που προστατεύουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, περιορίζουν τις αναστολές και προσφέρουν διευκολύνσεις για την αποτροπή άγονων πλειστηριασμών.

Προστασία εμπράγματων εξασφαλίσεων (άρθρο 101)

Ο Πτωχευτικός Νόμος προστατεύει τα εμπράγματα προνόμια:

 • Η κήρυξη της πτώχευσης δεν εμποδίζει την επίσπευση εκτέλεσης από τους ενέγγυους πιστωτές (προσημειώσεις, υποθήκες, ενέχυρα).
 • Οι ενέγγυοι πιστωτές μπορούν να επιβάλλουν κατάσχεση στο βεβαρυνόμενο περιουσιακό στοιχείο μέσα σε 9 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης. 
 • Εάν δεν επισπεύσουν εκτέλεση μέσα σε 9 μήνες, η αναστολή των ατομικών διώξεων επεκτείνεται και σε αυτούς, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται όπως οι υπόλοιποι πιστωτές.

Περιορισμός των αναστολών (άρθρα 175, 101 παρ.3 και 79 παρ. 1)

Ο Πτωχευτικός Νόμος περιορίζει τις αναστολές:

 • Δεν προβλέπεται αυτόματη αναστολή με την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης. Αναστολή χορηγείται μόνο με δικαστική απόφαση (προληπτικά μέτρα).
 • Η αναστολή δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης από ενέγγυους πιστωτές.
 • Οι ενέγγυοι πιστωτές καταλαμβάνονται από την αναστολή μόνο εάν το Δικαστήριο αποφασίσει την εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου, εφόσον συναινεί το 30% του συνόλου των πιστωτών στο οποίο περιλαμβάνεται το 20% των ενέγγυων.

Διευκόλυνση ρευστοποίησης – Αποτροπή άγονων πλειστηριασμών (άρθρο 94)

Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει διευκολύνσεις για την αποτροπή άγονων πλειστηριασμών:

 • Εάν ο 1ος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, διεξάγεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες στο 75% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών που είχαν προσληφθεί από τον σύνδικο για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς. 
 • Εάν κηρυχθεί άγονος και 2ος πλειστηριασμός, διεξάγεται 3ος πλειστηριασμός στο 50% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών που είχαν προσληφθεί από τον σύνδικο για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς (πάλι μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες).
 • Εάν και ο 3ος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, ο σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος. Η αίτηση δύναται να συμπεριλαμβάνει αίτημα για ελεύθερη εκποίηση με συγκεκριμένο τίμημα ή διενέργεια ελέγχου της νομικής ή πραγματικής κατάστασης. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη. Κατά της διάταξης αυτής δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η διάταξη του εισηγητή εκδίδεται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου.

 • Εάν δεν επιτευχθεί εκποίηση μέσα σε 120 μέρες από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή, διεξάγεται πλειστηριασμός χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς. Εάν και τότε δεν επιτευχθεί εκποίηση:
 • εάν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου.
 • εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στον οφειλέτη, εάν δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται με επιμέλεια του συνδίκου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νηολόγιο ή άλλο δημόσιο μητρώο, εφόσον απαιτείται.

Απαλλαγή του οφειλέτη με ή χωρίς υποχρέωση καταβολών (payment plan)

Ο  Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει την απαλλαγή του οφειλέτη. Δείτε σε ποιες περιπτώσεις, για πόσο διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Πτωχευτικού Νόμου.

1η περίπτωση: 3ετής περίοδος απαλλαγής, με υποχρέωση καταβολών (payment plan)

Κατ’ αρχήν, ο οφειλέτης απαλλάσσεται όταν περάσουν 36 μήνες (3ετία) από:

 • την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης (άρθρο 192 παρ. 1) ή
 • την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213.

Δεν απαλλάσσεται εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του.

Κατά τη διάρκεια της 3ετίας ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει στους πιστωτές το τμήμα του εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, με βάση σχετικό σχέδιο πληρωμών (payment plan). Την αποδοχή του σχεδίου πληρωμών αποφασίζει ο εισηγητής με αιτιολογημένη διάταξή του.

2η περίπτωση: Περίοδος απαλλαγής 1 έτους, χωρίς υποχρέωση καταβολών (paymemt plan)

Η προθεσμία απαλλαγής ορίζεται σε μόνο 1 έτος από την κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Εάν o οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με αξία ίση ή μεγαλύτερη των 100.000€,
 2. Εάν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν προβλέπεται καθόλου payment plan, δηλ. ο οφειλέτης δεν υποχρεούται σε άλλες καταβολές έναντι των χρεών του.

Βασικά χαρακτηριστικά νέου εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο Πτωχευτικός Νόμος εισάγει νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Δείτε πού εφαρμόζεται, ποια είναι η διαδικασία του και τι προβλέπει για τη διαμεσολάβηση και την κατάρτιση συμφωνίας.

Πεδίο εφαρμογής

Οφειλές: Η νέα διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού αφορά αποκλειστικά οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (servicer και τράπεζες), το Ελληνικό Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν αφορά άλλους πιστωτές, π.χ. εργαζομένους, προμηθευτές κ.λπ.

Αιτούντες: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Ωστόσο, από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:

 • οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους
 • τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ηλεκτρονική διαδικασία

Η διαδικασία διεξάγεται εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δεν προβλέπεται επέμβαση Δικαστηρίου (ούτε καν για την επικύρωση της συμφωνίας).

Συναινετική διαδικασία

Η διαδικασία είναι συναινετική και οι πιστωτές υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης, μόνον εφόσον επιθυμούν τη διευθέτηση της οφειλής του συγκεκριμένου οφειλέτη.

Ανώτατη διάρκεια της διαδικασίας

Εάν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

Διαμεσολάβηση

Εάν οι πιστωτές υποβάλουν πρόταση ρύθμισης, ο οφειλέτης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της πρότασης, έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Για να διοριστεί διαμεσολαβητής πρέπει να συναινέσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων.

Δείτε αναλυτικά για τη διαμεσολάβηση, τη διαδικασία της και τα πλεονεκτήματα για τον οφειλέτη.

Κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης

H σύμβαση αναδιάρθρωσης καταρτίζεται εφόσον συναινέσουν στη ρύθμιση χρηματοδοτικοί φορείς που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 60% των απαιτήσεων εναντίον του οφειλέτη, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον το 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων.

Αλγόριθμος

Ο  Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστικού εργαλείου (αλγορίθμου). Δείτε τι καθορίζει και πότε γίνεται χρήση του.

Τι καθορίζει ο αλγόριθμος

Ο Αλγόριθμος θα καθορίζει σε δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής καθώς και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή, λαμβάνοντας υπόψη:

 • την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας
 • την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
 • τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης – δόσεις, τελικό ποσό αποπληρωμής, περίοδος αποπληρωμής για κάθε πιστωτή
 • την κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών στο προϊόν της ρευστοποίησης, για να προσδιοριστεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή.

Πότε χρησιμοποιείται

Για τους χρηματοδοτικούς φορείς (servicer και & τράπεζες) η χρήση του εργαλείου είναι προαιρετική.

Αναστολές

Σύμφωνα με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, από την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη περάτωση της διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο, αναστέλλονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • η λήψη αναγκαστικών μέτρων
 • η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη
 • η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του Ν.1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του Α.Ν.86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. 

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή:

 • δεν θα καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη,
 • δεν θα καταλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης),
 • θα παύει αυτόματα με την κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.

Επιδότηση καταβολής δόσεων

Εάν καταρτίζεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, προβλέπει τη χορήγηση επιδότησης των οφειλόμενων δόσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Για τη λήψη της επιδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 2. Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής, να έχει εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη.
 3. Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000€.
 4. Το υπόλοιπο της οφειλής του από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του να μην υπερβαίνει το ποσό των 135.000€ εάν είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000€ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο ποσό τις 215.000€ ανά πιστωτή.
 5. Να μην έχει καταγγελθεί το δάνειό του σε χρονικό διάστημα πέραν του 1 έτους από την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής.
 6. Να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων του, σύμφωνα με τα ειδικότερα που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 2 περ. στ΄ του Πτωχευτικού Νόμου.
 7. Να πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (Α΄ 74), λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα οικογενειακά εισοδήματά του, σύμφωνα με την περ. στ΄. 
 8. Να έχει αποδεχτεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης αυτών, σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες. 
 9. Να μη λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση για το δάνειο πρώτης κατοικίας του που επιδοτείται με την υφιστάμενη επιδότηση.
 10. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
 11. Να παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει συνεισφορά του Δημοσίου εφόσον εγκριθεί επιδότηση για οφειλή του που είχε υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (A΄ 130). Η παραίτηση γίνεται σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (A΄ 130).

Ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει τη ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανάλογα με το ύψος της οφειλής και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου κάτω από 1,5 εκατ. ευρώ

Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συναινούν στις λύσεις αναδιάρθρωσης που παράγονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (δηλ. με «τεκμαιρόμενη συναίνεση»), εφόσον:

 1. Το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από τον Αλγόριθμο.
 2. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ.
 3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων
 4. Τηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 22 του Πτωχευτικού Νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – π.χ. ελάχιστη δόση 50€, υποχρεωτικά μηνιαίες δόσεις, μέγιστη διάρκεια 240 δόσεις κ.λπ.

Ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ

Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Δημόσιο μπορεί και πάλι να συναινέσει στη συμφωνία αναδιάρθρωσης, εφόσον:

 1. Η προτεινόμενη συμφωνία έχει εξασφαλίσει τις συναινέσεις των χρηματοδοτικών φορέων (servicer & τραπεζών).
 2. Λαμβάνεται σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη διαχειριστή αφερεγγυότητας ότι:
 3. η συμφωνία δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση απ’ ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, 
 4. η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του οφειλέτη (εάν είναι επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο, και
 5. τηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 22 του Πτωχευτικού Νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει σχήμα Sale & Leaseback για την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών, με την επαναγορά από κρατικό Φορέα που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό.

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Πτωχευτικού Νόμου, οφειλέτης που χαρακτηρίζεται ευάλωτος μπορεί να υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, εφόσον:

 • Ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή
 • Σε βάρος της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή

Ποιος θεωρείται ευάλωτος οφειλέτης

Ευάλωτος θεωρείται ο οφειλέτης, νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4472/2017 για τη χορήγηση επιδόματος στέγασης.

Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 792/06.03.2019).

Εισόδημα

Το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 21.000€. Συγκεκριμένα:

 • για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μέχρι 7.000€ 
 • για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 3.500€ με ανώτατο ποσό των 21.000€

Αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 180.000€. Συγκεκριμένα:

 • για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μέχρι 120.000€ 
 • για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 15.000€ με ανώτατο ποσό των 180.000€

Στην αξία της ακίνητης περιουσίας προσμετράται και η αξία της πρώτης κατοικίας.

Καταθέσεις ή/και τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ.

Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 21.000€. Συγκεκριμένα για νοικοκυριό:

 • μονοπρόσωπο είναι μέχρι 7.000€
 • με 2 μέλη είναι μέχρι 10.500€
 • με 3 μέλη είναι μέχρι 14.000€
 • με 4 μέλη είναι μέχρι 17.500€
 • με 5 μέλη είναι μέχρι 21.000€
Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή