Η doValue Greece

Οι αρχές λειτουργίας μας

17 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.4354/2015.

Δείτε ποιοι νόμοι, κανονισμοί, αρχές και κώδικες συμπεριφοράς διέπουν τη λειτουργία μας.

Άδεια, σκοπός και εποπτεία δραστηριοτήτων

Η doValue Greece έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τις δραστηριότητές μας εποπτεύουν επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κι άλλες αρχές.

Άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η doValue Greece έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015, με την απόφαση 220/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.

Διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είναι εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Εποπτεία δραστηριοτήτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία σε όλες τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων είναι η doValue, σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/19.05.2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τις επιμέρους δραστηριότητές μας εποπτεύουν, μεταξύ άλλων:

Λειτουργία της doValue Greece

Τη λειτουργία της doValue Greece διέπει ο Ν.4354/2015 και η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/19.05.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ν.4354/2015

Η λειτουργία της doValue Greece διέπεται από τα άρθρα 1–3Α του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», όπως εκάστοτε ισχύει.

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

Η λειτουργία της doValue διέπεται από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/19.05.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση», όπως εκάστοτε ισχύει. 

Πρόληψη και καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος

Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες από παράνομες δραστηριότητες και ενέργειες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, ακολουθούμε το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως:

  • Τον Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Την απόφαση 281/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων με θέμα «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως εκάστοτε ισχύει.

Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης των ΗΠΑ (FATF)

Λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF (Financial Action Task Force) των ΗΠΑ.

Αρχή «Γνώριζε τον πελάτη σου»

Όλες οι διαδικασίες για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βασίζονται στην αρχή «Γνώριζε τον πελάτη σου».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η αρχή, συλλέγουμε και τηρούμε επαρκείς πληροφορίες για τους οφειλέτες των απαιτήσεων που διαχειριζόμαστε, όπως για την πιστοποίηση και εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και της οικονομικής εικόνας τους.

Προστασία του καταναλωτή

Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

  • Ν.2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Ν.3758/2009 «Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η doValue Greece δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενσωματώνοντας στη λειτουργία της τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ενημερωθείτε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον διαδικτυακό τόπο μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή