ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος ελέγχου κινδύνων (ΤΣΕΚ)

22 Δεκεμβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρησή μας με την επωνυμία doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις(doValue Greece) που εδρεύει στο Μοσχάτο(Κύπρου 27 & Αρχιμήδους), ΑΦΜ 099755919, Τηλέφωνο 2104847500, θα αναζητά (συμπεριλαμβανομένης στην αναζήτηση και της τυχόν ενεργοποίησης της υπηρεσίας έκτακτης ειδοποίησης για την καταχώρηση/διαγραφή δεδομένων) στο Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων («Αρχείο ΤΣΕΚ») της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ («ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»), οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, κατ’ επιλογή της επιχείρησής μας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») 186/2014 η επιχείρησή μας ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όσον αφορά στην ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Ειδικότερα: 

Σκοπός Επεξεργασίας: α) Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης μέσω της παροχής της δυνατότητας να αξιολογεί ή επαναξιολογεί η επιχείρησή μας την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων της και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας β) η ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας. 

Νομική Βάση Επεξεργασίας: α) ως προς τα αντλούμενα δεδομένα : Το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για ασφάλεια συναλλαγών, οικονομική ελευθερία και ελευθερία της πληροφόρησης β) ως προς την ενημέρωση και την άσκηση των δικαιωμάτων σας : συμμόρφωση με υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων: Η επιχείρησή μας αποκτά πρόσβαση στα Δεδομένα του Αρχείου ΤΣΕΚ που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: α. Ακάλυπτες επιταγές, β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ. Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ. Πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, η. Υποθήκες, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, θ. Κατασχέσεις ακινήτων και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923, ι. Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και ια. Δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ. 

Επίσης ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρεί αρχείο της ενυπόγραφης ενημέρωσης που πραγματοποιεί για αυτή (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ της επιχείρησής μας και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σύμβαση. Αμέσως μετά την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασής μας με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η ενυπόγραφη ενημέρωσή σας θα διαβιβαστεί στην τελευταία. 

Χρόνοι Τήρησης: Τα αντλούμενα δεδομένα καταστρέφονται μετά το τέλος της συναλλαγής για την οποία αντλήθηκαν. Ειδικά όσον αφορά στο αρχείο ενημερώσεων που τηρεί η επιχείρησή μας για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αυτό τηρείται για 5 χρόνια από το τέλος της συναλλαγής/σύμβασης στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε.

Αποδέκτης των Δεδομένων: Αποδέκτης των δεδομένων του Αρχείου ΤΣΕΚ είναι η άνω επιχείρησή μας. Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν μεταπωλούνται, δεν διαβιβάζονται περαιτέρω και δεν τηρούνται για περισσότερο από τον προαναφερθέντα χρόνο. 

Τα Δικαιώματά σας και η άσκησή τους: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την ΑΠΔΠΧ 186/2014, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή στην επιχείρησή μας, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματός σας στην επιχείρησή μας, θα διαβιβάσουμε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εξέτασή του. 

Η Τειρεσίας έχει κατά περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία ή εάν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον δικό της ή του αποδέκτη καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η Τειρεσίας δύναται να παύσει να μεταδίδει τα δεδομένα που σας αφορούν προς όλες τις επιχειρήσεις-αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης)1 , η οποία εκτιμάται ελεύθερα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα μη μετάδοσης στην επιχείρηση, ή εναντιωθείτε στην πρόσβαση από αυτήν στο Αρχείο ΤΣΕΚ, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, την Τειρεσίας. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παύει προσωρινά να μεταδίδει το δεδομένο και στη θέση του μεταδίδεται η ένδειξη «Έχει ασκήσει περιορισμό της επεξεργασίας για το δεδομένο», ένδειξη που εκτιμάται σταθερά από τους αποδέκτες. Εκ μέρους σας άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (www.tiresias.gr). 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece στην δ/νση αλληλογραφίας Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected]

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή