ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Intrum Hellas Finance Designated Activity Company – Δήλωση απορρήτου

23 Αυγούστου 2021

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου (η Δήλωση) περιγράφει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων των οποίων τα δάνεια, οι υποθήκες ή άλλα οικονομικά προϊόντα ανήκουν στην Intrum Hellas Designated Activity Company (DAC), καθώς και τα προσωπικά δεδομένα των συνδεδεμένων εγγυητών. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Intrum Hellas DAC (Intrum Hellas, εμάς και μας) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες αυτές και τα δικαιώματα που μπορεί να διαθέτετε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

Η Intrum Hellas είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων σας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Δήλωσης. Αυτή η Δήλωση υποδεικνύει ποια προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς και για ποιον σκοπό, καθώς και σε ποια νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα δεδομένα αυτά μπορεί ή θα μεταβιβασθούν. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα πρόσωπα.

Η Intrum Hellas έχει αναθέσει στην doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις την εξυπηρέτηση των δανειακών σας λογαριασμών και την διαχείριση των οφειλών σας (εφεξής ο «Διαχειριστής»). Τόσο η Intrum Hellas όσο και o Διαχειριστής ενεργούν ο καθένας ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο που ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλούμε να ανατρέξετε στο «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» του Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://dovaluegreece.gr/enimerosi-gia-tin-epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-tin-dovalue-greece.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους τρόπους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» κατωτέρω.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Μπορεί να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας: όπως ονοματεπώνυμο (περιλαμβανομένων τίτλων προ του ονόματός σας), φύλλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας (όπως ΑΔΤ ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).
 • Δεδομένα επικοινωνίας: όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας ή τηλεφωνικός αριθμός.
 • Δεδομένα προσωπικών περιστάσεων οικονομικής φύσης: συμπεριλαμβανομένων κατάστασης απασχόλησης και σχετικών στοιχείων, τραπεζικών ενημερώσεων, Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), φορολογικών δεδομένων, στοιχείων αποπληρωμής καρτών, αποταμιεύσεων, οφειλών όπως δανειακών και οφειλών πιστωτικών καρτών, εισοδήματος και δαπανών, εργοδοτικών και συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
 • Δεδομένα προσωπικών περιστάσεων τρόπου ζωής: συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών μας παρέχετε εσείς ή συνοφειλέτης, σε σχέση με την οικογένεια σας, τον τρόπο ζωής και άλλες περιστάσεις ως σχετικές με την διαχείριση του λογαριασμού σας.
 • Διαδράσεις με εμάς ή τους εκπροσώπους μας: συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων οποιασδήποτε διάδρασης που οι διαχειριστές απαιτήσεών μας έχουν με εσάς σε σχέση με την διαχείριση του δανείου, της υποθήκης ή άλλου οικονομικού προϊόντος.
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: όπως αποκαλύψεις από εσάς σε σχέση με ζητήματα υγείας σας ή με ποινικές καταδίκες σας.
 • Δεδομένα από τρίτα πρόσωπα: συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών αναφορών.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε τα δεδομένα σας ως μέρος της προσπάθειας μας να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές/παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την αποφυγή φορολόγησης και/ή την απάτη,
 • για να εκτιμήσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και στα αιτήματά σας (εφόσον υπάρχουν),
 • για να εκτιμήσουμε οποιαδήποτε αίτηση, για τη διαφοροποίηση της εξασφάλισής μας ή εναλλακτικής λύσης αποπληρωμής, όταν βρεθείτε σε οικονομική δυσκολία,
 • για να εκτιμήσουμε την οικονομική δυνατότητα και καταλληλότητα για την παροχή πίστωσης καθ ‘όλη τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των πιστωτικών σας δεδομένων για την υποβολή κανονιστικών αναφορών,
 • για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας και την επαγγελματική σχέση μας μαζί σας,
 • για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των πληρωμών, της διαχείρισης τελών διαχείρισης, καθώς και της συλλογής των πληρωμών,
 • για να ανταποκριθούμε σε συμβατικές υποχρεώσεις μας προς τρίτα πρόσωπα που σχετίζονται με την διαχείριση του λογαριασμού σας,
 • για να αποτρέψουμε επικείμενη και σοβαρή βλάβη σε πρόσωπο ή ιδιοκτησία,
 • για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα ρυθμιστικών αρχών, αρχών που επιβάλλουν το νόμο/ ή / και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών,
 • για να προβαίνουμε σε υποχρεωτικές επικοινωνίες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς,
 • για να διερευνούμε και επιλύουμε παράπονα και
 • για να συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις.

3. Από ποιες πήγες αποκτούμε τα δεδομένα σας

Στην περίπτωση που το δάνειο, η υποθήκη ή άλλο οικονομικό προϊόν έχει μεταβιβασθεί σε εμάς από άλλον δανειστή, έχουμε αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δεδομένα του λογαριασμού σας από τον δανειστή αυτόν.

Στην περίπτωση που έχετε λάβει δάνειο ή άλλο οικονομικό προϊόν ή έχετε επιβαρυνθεί με υποθήκη μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο, μπορεί να έχουμε αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα σας από τον συνοφειλέτη σας. Εάν δεν έχετε εξουσιοδοτήσει τον αντίστοιχο συνοφειλέτη σας να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα σας σε εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, ενίοτε αποκτούμε προσωπικά σας δεδομένα από τα ακόλουθα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε:

 • διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, εξωτερικοί συνεργάτες και εκκαθαριστές
 • τους δικηγόρους μας
 • οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων
 • οργανισμούς πρόληψης απάτης και
 • υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από δημόσιες βάσεις δεδομένων.

4. Επί ποιας νομικής βάσης χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας επί της ακόλουθης βάσης:

 • επειδή είναι απαραίτητο για την διαχείριση, εκτέλεση και εκπλήρωση της σύμβασής σας.
 • για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Intrum Hellas και άλλων, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών μας, όπως:

-   για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας

-   για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανασκόπησης, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων για σκοπούς στρατηγικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και συμμόρφωσης με την εσωτερική διακυβέρνηση

-   για την παρακολούθηση και την διαχείριση των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών μας

-   για τη διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας, την αποκατάσταση καταστροφών και την αντιμετώπιση επεισοδίων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

-   για την πραγματοποίηση δοκιμών συστημάτων και

-   για την ανάλυση παραπόνων για τους σκοπούς αποφυγής λαθών και αποτυχίας διαδικασιών

-   για τη συμμόρφωση με ορισμένες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της Intrum Hellas και

 • εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, επειδή έχετε συγκαταθέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε αποτυχία από πλευράς σας να μας παρέχετε όποια προσωπικά δεδομένα σας ζητήσουμε, με σκοπό τη διαχείριση του λογαριασμού σας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την από πλευράς μας αδυναμία να τηρήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και ως εκ τούτου να τεθεί σε κίνδυνο το δάνειο, η υποθήκη ή άλλο οικονομικό προϊόν.

5. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

5.1 Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας εντός της Intrum Hellas και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι της Intrum Hellas και οι εκπρόσωποί της έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του εφαρμοστέου σκοπού και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με και, όπου χρειάζεται, να τα μεταβιβάσουμε στις εταιρείες του ομίλου και στις συνδεδεμένες εταιρείες μας, καθώς και στους αντιπροσώπους τους.

5.2 Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτα μέρη

Τα ακόλουθα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, όπου χρειάζεται:

 • οικονομικοί οργανισμοί: συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτών και ασφαλιστικών εταιρειών
 • πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας: όπως διαχειριστών απαιτήσεων, διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, εκτιμητών, κτηματομεσιτών, παρόχων υπηρεσιών εκτύπωσης, παρόχων υπηρεσιών αποθήκευσης εγγράφων, προμηθευτών υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχων υπηρεσιών ανάλυσης και οργανισμών πρόληψης απάτης
 • επαγγελματίες σύμβουλοι: συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων μας, των λογιστών μας, των ελεγκτών μας, των εκκαθαριστών και των επιχειρηματικών μας συμβούλων
 • ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου
 • συνοφειλέτες και εγγυητές στο λογαριασμό σας και τρίτα μέρη τα οποία έχετε εξουσιοδοτήσει να επικοινωνούν μαζί μας
 • μελλοντικοί και υφιστάμενοι αγοραστές, εκδοχείς και άλλα μέρη που ενδιαφέρονται για το δάνειο, την υποθήκη ή το οικονομικό σας προϊόν, στην περίπτωση που η Intrum Hellas, τα περιουσιακά της στοιχεία ή δικαίωμα επί των περιουσιακών της στοιχείων μπορεί να πωληθεί, ή πωλούνται, μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης της στο πλαίσιο μίας τιτλοποίησης χρηματοδότησης ή συμφωνίας συν-επένδυσης. 
 • οποιαδήποτε άλλα μέρη η Intrum Hellas εύλογα θεωρεί ότι είναι σύνηθες, απαραίτητο ή ενδεδειγμένο για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται σε αυτήν την Δήλωση και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά (μεταξύ άλλων, ως μέρος ενός ομαδοποιημένου ή ανώνυμου συνόλου δεδομένων).

Στην περίπτωση που τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, θα λάβουμε τα απαιτούμενα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στο μέτρο που αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη.

6. Μεταφέροντας τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΕ

Μπορεί να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, των οποίων οι νόμοι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυροί όσο εκείνοι της χώρας καταγωγής σας.

Όπου το πράττουμε αυτό θα εφαρμόζουμε πάντοτε, όπως απαιτείται από τοn νόμο, τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, για να διασφαλίζουμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας και ότι είστε σε θέση να ασκήσετε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ στο: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

7. Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας

Έχουμε λάβει επαρκή μέτρα προστασίας για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, καθώς και όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μη αναγκαίας συλλογής) ή περαιτέρω επεξεργασία.

Παραδείγματα συνιστούν οι πολιτικές ασφάλειας πληροφορικής, η διατήρηση της εμπιστευτικότητας, η εκπαίδευση του προσωπικού και οι ασφαλείς διακομιστές.

8. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, όπου παρέχετε τα στοιχεία σας σε σχέση με ένα δάνειο, θα διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη διαχείριση του δανείου σας και, στη συνέχεια, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για μια περίοδο που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε ή να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε παράπονο, ερώτημα ή ανησυχία και να συμμορφωνόμαστε με κανονιστικές υποχρεώσεις. Επίσης, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπου πρέπει να το πράξουμε αυτό, σε σχέση με νομικές ενέργειες ή με έρευνα που αφορά την Intrum Hellas.

Θα εξετάζουμε ενεργά τις πληροφορίες που διαθέτουμε και θα τις διαγράφουμε με ασφάλεια ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα τις καθιστούμε ανώνυμες, όταν δεν υπάρχει πλέον νομική ή επαγγελματική ανάγκη να διατηρηθούν.

9. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ενδεχομένως να:

 • μας θέτετε ερωτήσεις σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να μας ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων αυτών
 • ζητήσετε τη διόρθωση και/ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
 • ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή
 • εφόσον είναι εφαρμοστέο, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που η Intrum Hellas επεξεργάζεται τα δεδομένα σας βασιζόμενη στην συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε με βάση την συγκατάθεση πριν την ανάκληση
 • ζητήσετε την παραλαβή ή τη διαβίβαση σε κάποιον άλλο οργανισμό, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή των προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε και
 • να παραπονεθείτε στην τοπική εποπτική αρχή, εάν παραβιάζονται τα προσωπικά σας δικαιώματα ή εάν έχετε υποστεί ζημία εξαιτίας παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, ενημερώστε μας επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» κατωτέρω.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, παρέχοντας σε εμάς επιπλέον τεκμηρίωση, όπως ενημερωμένη απόδειξη της ταυτότητάς σας.

10. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα σε σχέση με αυτή τη Δήλωση ή τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε, ή εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε:

Intrum Hellas DAC, 2nd Floor,
1-2 Victoria Buildings, Haddington Road,
Dublin, Ireland

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Intrum για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εγγράφως στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected].

Σημειώνουμε επίσης, πως μπορείτε να υποβάλλετε το σχετικό σας ερώτημα ή/και αίτημα ή/και παράπονο που απευθύνεται στην Intrum Hellas, στον Διαχειριστή στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο Αττικής. Ο Διαχειριστής θα είναι αρμόδιος μόνο για τη διαβίβαση του σχετικού σας ερωτήματος / αιτήματος / παραπόνου στην Intrum και η Intrum θα είναι αποκλειστικά αρμόδια να απαντήσει στο εν λόγω ερώτημα / αίτημα / παράπονο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή