ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece

29 Ιουλίου 2021

Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της doValue Greece σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000 και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (στο εξής «doValue Greece») σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 για την εφαρμογή και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

Ποιοι φορείς αναθέτουν διαχείριση χαρτοφυλακίων στην doValue Greece

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η doValue Greece διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτήν από τους ακόλουθους φορείς:

 • Εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που χορήγησαν τα δάνεια και τις πιστώσεις από τα οποία απορρέουν οι υπό διαχείριση απαιτήσεις, ή κατέστησαν δικαιούχοι των απαιτήσεων αυτών συνεπεία καθολικής ή ειδικής διαδοχής ή, τέλος, διαχειρίζονται τις απαιτήσεις αυτές στο πλαίσιο προγράμματος τιτλοποίησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 παρ. 4 του N.3156/2003. Στις περιπτώσεις αυτές, υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το αντίστοιχο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, η δε doValue Greece έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές η doValue Greece ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο ως προς την επεξεργασία των ακόλουθων:

 1. των δεδομένων καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η doValue Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το Ν.3758/2009, όπως ισχύει,
 2. του αρχείου των απευθυνόμενων στην doValue Greece αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 157/02.04.2019 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εφαρμόζεται και ισχύει,
 3. των δεδομένων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της doValue Greece με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ειδικότερα, τον N.4557/2018, υπ’ αρ. 281/5/17.03.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οδηγία 2005/60/ΕΕ, οδηγία 2015/849/ΕΕ, Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, καθώς και όλες τις σχετικές πράξεις, αποφάσεις και εκτελεστικές εγκυκλίους οιασδήποτε αρμόδιας αρχής), ειδικά για τους σκοπούς της διάταξης του άρθρου 24 του N.4557/2018, και
 4. τα δεδομένα που απαιτούνται στο πλαίσιο της εν γένει συμμόρφωσης της doValue Greece με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών (κυβερνητικών, διοικητικών, εποπτικών, κ.λπ.) ή/και των δικαστηρίων.

Η επεξεργασία που διενεργεί η doValue Greece ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τα ως άνω, διέπεται από τους όρους του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης.

 • Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του αρ. 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, και εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 του Ν.3156/2003 (SPVs). Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο η doValue Greece όσο και οι εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων και οι εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα στοιχεία των φορέων και των χαρτοφυλακίων απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η doValue Greece παρουσιάζονται κάτωθι:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 • ALPHA BANK A.E.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 1 ΠΑΡ. 1(Β) ΤΟΥ Ν.4354/2015, ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡ. 10 ΚΑΙ 14 ΤΟΥ Ν.3156/2003 (SPVs):

 • CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV-RAIF
 • FRONTIER ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
 • PILLAR FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
 • CAIRO NO.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
 • CAIRO NO.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
 • CAIRO NO.3 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY(DAC)
 • ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY(DAC)
 • INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
 • EAGLE ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC)
 • MEXICO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
 • POSEIDON FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Τα έντυπα ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους ανωτέρω φορείς είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: www.dovaluegreece/epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-foreis-apaitiseon

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργεί η doValue Greece ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τα ως άνω.

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες, κατά περίπτωση ενημερώσεις, [ενδεικτικά: σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, cookies, δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (σήμερα www.dovaluegreece.gr), συστημάτων βιντεοσκόπησης (CCTV), τήρησης βιβλίων επισκεπτών κ.λπ.)].

1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η doValue Greece, εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του Ν.4354/2015 που έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αρ. 220/2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 880/16.03.2017).

2. Ποιους αφορά το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (οφειλέτες, συνοφειλέτες, συμπιστούχοι, εγγυητές κλπ.), οι οφειλές των οποίων περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η doValue Greece σύμφωνα με τον Ν.4354/2015, κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτήν από τους ως άνω φορείς, καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένα με τα πρόσωπα αυτά ή/και τις οφειλές τους φυσικά πρόσωπα (πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή άλλη ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώπων, μέλη οικογένειας, κληρονόμοι, νόμιμοι αντιπρόσωποι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, αντίκλητοι, άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπάλληλοι, συνεργάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα ή οντότητες κ.λπ.).

Σημειώνεται, πως σε περίπτωση που ο οφειλέτης (ή συνοφειλέτης, συμπιστούχος, εγγυητής κ.λπ.) είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται προς τους διαχειριστές, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, εταίρους, πραγματικούς δικαιούχους και όργανα διοίκησης αυτού, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία από την doValue Greece σε σχέση με την οφειλή του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται η doValue Greece.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζεται η doValue Greece και από πού τα συλλέγει

Α. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η doValue Greece

Με εξαίρεση τα δεδομένα υπό (i) και (ii) κατωτέρω που είναι απαραίτητα για κάθε σχέση με την doValue Greece, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ενότητα 2 ανωτέρω, καθώς και από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της σχέσης, συνεργασίας ή συναλλαγής με την doValue Greece.

Ενόψει των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η doValue Greece είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα, τα οποία ενδέχεται να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

i.        Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, δεδομένα υπογραφής κ.λπ.

ii.      Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ.

iii.     Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής σας κατάστασης: επάγγελμα και χρόνος άσκησης αυτού, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη σας, έγγαμη κατάσταση ή μη/σύμφωνο συμβίωσης/χηρεία, φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε9 κ.λπ.), εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ή/και φορολογικής ενημερότητας, κινητά, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία κ.λπ.

iv.     Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων: ενδεικτικά, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, πτωχευτικές, εξυγίανσης ή εν γένει διευθέτησης οφειλών (ενδεικτικά αιτήσεις του Ν.3869/2010, του Ν.4469/2017, του Ν.4605/2019 κ.λπ.).

v.      Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητά σας: ενδεικτικά οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από πάσης φύσεως δάνεια και πιστώσεις κ.λπ.

vi.     Δεδομένα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς σας (credit scoring), από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

vii.   Δεδομένα πληρωμών (ενδεικτικά σε περιπτώσεις πάγιας εντολής χρέωσης καταθετικών λογαριασμών ή/και σε πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) και δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία, εξυπηρέτηση και διαχείριση του δανείου ή της πίστωσης από όπου απορρέει η οφειλή σας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβατικών εγγράφων, του ιστορικού πληρωμών της οφειλής σας, καθώς και επιστολές ή εξώδικες επιστολές που έχουν ανταλλαγεί σχετικά με την οφειλή σας.

viii.  Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών), σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υποβαλλόμενων παραπόνων και αιτημάτων οφειλετών, καθώς και τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η doValue Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το Ν.3758/2009, όπως ισχύει).

ix.     Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από εσάς στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει), καθώς και επεξεργασίας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και παραπόνων ή/και εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας ή/και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της doValue Greece ή του εκάστοτε φορέα της απαίτησης.

x.      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων από την doValue Greece, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών της doValue Greece.

xi.     Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών υπηρεσιών της doValue Greece (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.

xii.   Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης των χώρων της doValue Greece, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις/ενημερώσεις (αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της doValue Greece).

xiii.  Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε στην doValue Greece είτε στο πλαίσιο της σχέσης σας με την doValue Greece είτε σε προσυμβατικό στάδιο.

xiv.  Δεδομένα αξιολόγησης του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

xv.   Δεδομένα ανηλίκων, μόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις.

Β. Πηγές από τις οποίες συλλέγει η doValue Greece τα προσωπικά σας δεδομένα

Η doValue Greece συλλέγει τα ως άνω δεδομένα σας από τις ακόλουθες πηγές:

i.        Το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που χορήγησε το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή σας.

ii.      Τον φορέα που ανέθεσε στην doValue Greece τη διαχείριση της οφειλής σας.

iii.     Άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 παρ. 1(α) του ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει.

iv.     Απευθείας από εσάς.

v.      Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με τα οποία τηρείτε πελατειακή σχέση για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

vi.     Δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, μητρώα, διαδίκτυο, ανοικτό προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσων ενημέρωσης κ.λπ.).

vii.   Από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 2103676700, διαδικτυακός τόπος: www.tiresias.gr.

viii.  Σημειώνουμε πως για τα εν λόγω δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, καθώς και για την κατά το νόμο ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της: www.tiresias.gr.

ix.      Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.

x.      Τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που ενεργούν για λογαριασμό σας ή σχετίζονται με εσάς.

xi.     Από ηλεκτρονικές συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε ή από συνεργαζόμενους με την doValue Greece παρόχους υπηρεσιών.

xii.   Από δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς (συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και των φορολογικών αρχών), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σημειώνουμε, πως σε περίπτωση που μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αντικλήτων ή/και διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και οργάνων διοίκησης, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως τα πρόσωπα αυτά για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους και για την επεξεργασία τους από την doValue Greece (ενδεικτικά με παραπομπή τους στο παρόν Έντυπο Ενημέρωσης της doValue Greece) και να έχετε εξασφαλίσει την τυχόν απαιτούμενη συγκατάθεσή τους.

4. Γιατί συλλέγει η doValue Greece τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η doValue Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης της οφειλής σας σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα, η doValue Greece επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

Η εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξυπηρετεί, ειδικότερα, σκοπούς, όπως:

i.        Την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαχείριση της οφειλής σας, στο πλαίσιο είτε της αρχικής σύμβασης δανείου ή πίστωσης είτε σχετικής σύμβασης ρύθμισης της οφειλής σας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης.

ii.      Τη διαχείριση της σύμβασης δανείου ή πίστωσης από όπου απορρέει η οφειλή σας που διαχειρίζεται η doValue Greece , καθώς και την κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση, διαχείριση και γενικά την ομαλή λειτουργία σύμβασης με αντικείμενο τη ρύθμιση της οφειλής σας και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων.

iii.     Την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής σας, την αξιολόγηση των αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας

iv.     Την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή σας που διαχειρίζεται η doValue Greece .

v.       Την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων από εσάς ποσών από το δάνειο ή την πίστωση που τελούν υπό τη διαχείριση της doValue Greece.

vi.     Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την οφειλή σας.

B. Για τη συμμόρφωση της doValue Greece με έννομες υποχρεώσεις της

Η doValue Greece θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κάτωθι νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται και οι οποίες απορρέουν από το Ν. 4354/2015 και την υπ’ αρ. 118/19.05.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν:

i.        το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει (ειδικότερα, ν. 4557/2018, υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Οδηγία 2005/60/ΕΕ, Οδηγία 2015/849/ΕΕ, Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, καθώς και όλες τις σχετικές πράξεις, αποφάσεις και εκτελεστικές εγκυκλίους οιασδήποτε αρμόδιας αρχής),

ii.      τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει, άρθρα 1 και 4 του ν. 4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και οιαδήποτε άλλη κανονιστική και εκτελεστική πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται σε σχέση με τα ανωτέρω),

iii.     την υπ’ αρ. 157/02.04.2019 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις ενημέρωσης και γενικά προϋποθέσεις διαφάνειας συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών,

iv.     την υποβολή εποπτικών αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη διεξαγωγή ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος,

v.      το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο επιβάλλει την υποχρέωση καταγραφής του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η doValue Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, και

vi.     την εν γένει συμμόρφωση της doValue Greece με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρμόδιων αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της doValue Greece ή τρίτου

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

 • την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της doValue Greece και των εκάστοτε φορέων των απαιτήσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται ανωτέρω,
 • την είσπραξη και τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η doValue Greece,
 • την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος της doValue Greece,
 • την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της doValue Greece καθώς και την προστασία των συναλλασσομένων με την doValue Greece, των εργαζομένων και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της,
 • τη διαχείριση των παραπόνων σας,
 • τη συμμόρφωση της doValue Greece με υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχει συνάψει ή συνάπτει με τους φορείς των απαιτήσεων που διαχειρίζεται, τις διαδικασίες τιτλοποίησης ή πώλησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες που παρέχει η doValue Greece με σκοπό την βελτίωση αυτών και την εν γένει συναλλακτική σχέση της μαζί σας.

Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι δεν υπερισχύουν έναντι των έννομων συμφερόντων της doValue Greece ή του αντίστοιχου φορέα των απαιτήσεων το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Δ. Εφόσον έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή.

Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών.

Ε. Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης

Η doValue Greece δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

H doValue Greece ενδέχεται, ωστόσο, να προβαίνει σε λήψη αποφάσεων εφαρμόζοντας μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης:

 1. πιστοληπτικού προφίλ (credit profiling), με βάση τα οικονομικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία φερεγγυότητας και πιστοληπτικής σας ικανότητας, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ σας και μεταξύ της doValue Greece ως υπεύθυνου επεξεργασίας, ή/και όταν αυτό επιτρέπεται από το οικείο ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται η doValue Greece,
 2. προφίλ για την αξιολόγηση του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μοντέλων, για τη συνδυαστική αξιολόγηση δεδομένων, με σκοπό την συμμόρφωση της doValue Greece με σχετικές έννομες υποχρεώσεις της.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω επεξεργασιών μπορεί να είναι η έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ρύθμισης οφειλής σας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η doValue Greece δεσμεύεται να διασφαλίζει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων σας ως υποκειμένων των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η doValue Greece δύναται να τα διαβιβάζει στους κάτωθι αποδέκτες:

i.      Στους αντίστοιχους φορείς των απαιτήσεων (υπεύθυνοι επεξεργασίας), όπως αυτοί εξειδικεύονται παραπάνω (στο προοίμιο του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης), ήτοι:

 1. Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 2. Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του αρ. 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, και εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 του Ν.3156/2003 (SPVs).

Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας (στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.) που η doValue Greece (η ίδια ή μέσω τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία) συλλέγει από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές στο πλαίσιο διαχείρισης της οφειλής σας, αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι όλοι οι φορείς των απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η doValue Greece.

ii.     Σε (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα στα οποία η doValue Greece αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε:

 1. Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν.3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους, σε περίπτωση που η οφειλή σας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
 2. Παρόχους υπηρεσιών (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τρίτους) οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής περιοδικών ενημερώσεων (statements) και γραπτών επικοινωνιών, για το σκοπό της πραγματοποίησης πληρωμών έναντι της oφειλής σας, καθώς και σε παρόχους λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών των δραστηριοτήτων της doValue Greece κατά τη διαχείριση της οφειλής σας (συνεργαζόμενα δίκτυα εξυπηρέτησης, παραλαβή και επεξεργασία αιτημάτων, παροχή υπηρεσιών εσωτερικής υποστήριξης κ.λπ.).
 3. Παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα εκάστοτε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια απαιτήσεων και άλλους επαγγελματίες συμβούλους.
 4. Παρόχους λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 5. Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.
 6. Παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

iii. Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και μεσίτες.

iv. Σε εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, και εταιρείες ειδικού σκοπού για σκοπούς τιτλοποίησης απαιτήσεων του Ν. 3156/2003, στο πλαίσιο διαδικασιών εκχώρησης απαιτήσεων που τελούν υπό τη διαχείριση της doValue Greece (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης).

v. Σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες.

vi. Σε ορκωτούς ελεγκτές.

vii. Σε άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του αρ. 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει.

viii. Σε υποκατάστατους της doValue Greece ως διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν.3156/2003.

ix. Σε θεματοφύλακες ασφαλειών (security trustees) σε περίπτωση διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 του Ν.3156/2003, σε ομολογιούχους ή/και σε εκπροσώπους αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 22 του Ν.3156/2003 καθώς και στη μεταβιβάζουσα οντότητα (originator).

x. Σε εποπτικές αρχές [συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM)], κρατικές, διοικητικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες, ευρωπαϊκές ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί o έλεγχος ή η εποπτεία των δραστηριοτήτων της doValue Greece στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

xi. Σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικών προϊόντων (ενδεικτικά για την ασφάλιση του ακινήτου εξασφάλισης, σε περίπτωση που ως υπόχρεοι δεν εκπληρώνετε την υποχρέωσή σας για τη σχετική ασφάλιση, για την ασφάλιση του δανείου για την εξόφλησή του σε περίπτωση θανάτου κ.λπ.).

xii. Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως προς τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία (καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.λπ.), για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και για τους σκοπούς του αρχείου «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο διαδικτυακό τόπο της ως άνω εταιρείας (www.tiresias.gr), όπου βρίσκεται αναρτημένη η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

xiii. Σε πιστωτικά ιδρύματα στα οποία τηρείται ο καταθετικός λογαριασμός για την εξυπηρέτηση της οφειλής σας καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

xiv. Στους υπαλλήλους της doValue Greece, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους καθώς και στα μέλη διοίκησης της doValue Greece στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

xv. Σε δημόσιους φορείς.

xvi. Σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλουν αίτημα στην doValue Greece για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ↓

Η doValue Greece δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η doValue Greece, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

i. διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή

ii. έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

i. έχετε παράσχει στη doValue Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή

ii. η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη doValue Greece , όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή

iii. η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της doValue Greece ή

iv. υπάρχει σχετική υποχρέωση της doValue Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η doValue Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα διαχείρισης της οφειλής σας, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ανάθεσης με τον αντίστοιχο φορέα, και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε κάθε δε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης σας.

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την doValue Greece ή/και τον αντίστοιχο φορέα της απαίτησης ή σχετικής διοικητικής διαφοράς, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η doValue Greece, θα τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετίζονται με κάθε υπόθεση, για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 157/02.04.2019 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τέλος, η doValue Greece τηρεί κάθε καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3758/2009, όπως ισχύει), για ένα (1) έτος.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δύνανται να τηρούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έναντι της doValue Greece

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).

ii. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

iii. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η doValue Greece ή τρίτου.

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή η doValue Greece δεν χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της doValue Greece υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

v. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία που τηρούμε.

vi. Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Το δικαίωμα πρόσβασης ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί μερικά ή ολικά εφόσον η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που υποχρεώνουν την διατήρησή τους, εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των δεδομένων, η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς .

ii. Τα δικαιώματά σας εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής (παραπάνω υπό iii, iv και v, αντίστοιχα) ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής.

iii. Η doValue Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (παραπάνω υπό iv και v, αντίστοιχα), εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της doValue Greece ή των αντίστοιχων φορέων των απαιτήσεων, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της doValue Greece. Ειδικότερα, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε περίπτωση που τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το συμφέρον σας για διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό ή εάν η διαγραφή είναι σε σύγκρουση με περιόδους τήρησης που ορίζει νόμος ή σύμβαση.

iv. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (παραπάνω υπό vi) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece, η οποία (διαγραφή) τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

v. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεσθεί.

vi. Στις περιπτώσεις που η doValue Greece διαχειρίζεται απαιτήσεις κατ’ ανάθεση από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, η doValue Greece είναι αρμόδια να σας απαντήσει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο σε αιτήματα που σχετίζονται:

 1. με δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η doValue Greece για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, όπως ισχύει, και
 2. με το αρχείο των απευθυνόμενων στη doValue Greece αιτημάτων και παραπόνων σας.

Για κάθε άλλο ζήτημα θα πρέπει να απευθύνεστε στο αντίστοιχο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην doValue Greece

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Η doValue Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της doValue Greece, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η doValue Greece θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την doValue Greece δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα υποβληθέντα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η doValue Greece δύναται είτε να επιβάλλει στον αιτούντα την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο Αττικής ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

11. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η doValue Greece εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή φθορά, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

13. Ενημέρωση και τροποποίηση του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue Greece, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιημένο θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της doValue Greece www.dovaluegreece.gr.

Τελευταία Ενημέρωση: 20.12.2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή