Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece


Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της doValue Greece σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000 και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (στο εξής «doValue Greece») σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 για την εφαρμογή και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.