Ανάληψη Διαχείρισης Απαιτήσεων
Frontier II Issuer Designated Activity Company

Ανάληψη Διαχείρισης Απαιτήσεων Frontier II Issuer Designated Activity Company
Ανάληψη Διαχείρισης Απαιτήσεων Frontier II Issuer Designated Activity Company

Σας ενημερώνουμε ότι η "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις", ανέλαβε στις 16.02.2024 τη διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο τιτλοποίησης, στην εταιρεία ειδικού σκοπού "FRONTIER II ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY".

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής "Εθνική Τράπεζα") προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις", την 16η Φεβρουαρίου 2024 (εφεξής "Ημερομηνία Μεταβίβασης") σε μεταβίβαση, λόγω τιτλοποίησης, απαιτήσεών της από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις (εφεξής "Τιτλοποίηση") στην εταιρεία με την επωνυμία "FRONTIER ΙΙ ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY", με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, οδός Denzille Lane, στον 2ο όροφο του Palmerston House) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 717695 (εφεξής ο "Νέος Δικαιούχος"). Περίληψη της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμό 105/16.02.2024 πράξη καταχώρησης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 (στον τόμο 17, αρ. 286). Συνεπεία των ανωτέρω, από την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης, ο Νέος Δικαιούχος κατέστη δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τα ως άνω δάνεια ή/και πιστώσεις (περιλαμβανομένων και των τυχόν εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και άλλων παρεπομένων αυτών δικαιωμάτων) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Παράλληλα με την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων, ο Νέος Δικαιούχος, ανέθεσε τη διαχείρισή τους στην doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5072/2023 (εφεξής ο "Διαχειριστής"). Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρήθηκε κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμό 106/16.02.2024 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 17, αρ. 287).

Ως αποτέλεσμα της Τιτλοποίησης, τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες/πιστούχοι, οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, ή/και φυσικά πρόσωπα που τυχόν σχετίζονται με όλους τους ανωτέρω, όπως εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) (εφεξής τα "Υποκείμενα των Δεδομένων"), διαβιβάστηκαν από την Εθνική Τράπεζα στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Νέου Δικαιούχου, προκειμένου να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων.

Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δικαιούχος των απαιτήσεων είναι ο Νέος Δικαιούχος, ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων, ενεργώντας ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον Νέο Δικαιούχο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Διαχειριστή (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κλπ.), περιγράφεται στο "Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία" του Διαχειριστή, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.

Στο μέτρο και στο βαθμό που ο Νέος Δικαιούχος προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.), περιγράφονται στο έγγραφο "FRONTIER ΙΙ ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY -Πολιτική Εμπιστευτικότητας".

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη μεταβίβαση των απαιτήσεων στον Νέο Δικαιούχο, καθώς και γενικά τη διαχείρισή τους από το Διαχειριστή, μπορείτε να επικοινωνείτε με την "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις": ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Οφειλετών 210 4847500 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].