Ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas Designated Activity Company

Ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas Designated Activity Company
Ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas Designated Activity Company

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21.02.2023 οι εταιρείες ειδικού σκοπού «Cairo No1 Finance Designated Activity Company» και «Cairo No2 Finance Designated Activity Company», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1, Ιρλανδία) και αριθμό μητρώου 649076και 649096 (εφεξής «Εταιρείες Ειδικού Σκοπού») προέβησαν σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεών τους στην εταιρεία ειδικού σκοπού «INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (οδός Haddington, Victoria Buildings, 2oς όροφος, Δουβλίνο 4) και αριθμό μητρώου 613412. Η διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων που έκαστη εκ των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού πώλησαν και μεταβίβασαν στην «INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», παραμένει στην doValue Greece υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή, ενεργώντας πλέον κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY».

Ειδικότερα, οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού προέβησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, την 20 η Φεβρουαρίου 2023 (εφεξής «Ημερομηνία Μεταβίβασης») σε πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεών τους από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις, στην εταιρεία ειδικού σκοπού «INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Δουβλίνο 4) και με αριθμό μητρώου 613412 (εφεξής ο «Νέος Δικαιούχος»). Περίληψη των σχετικών συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων καταχωρήθηκε στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών ως εξής:

(α) με την υπ’ αριθμό 97/21.02.2023 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4354/2015 (στον τόμο 15, αρ. 370), καταχωρήθηκε η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Cairo No1 Finance Designated Activity Company», και

(β) με την υπ’ αριθμό 98/21.02.2023 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4354/2015 (στον τόμο 15, αρ. 371), καταχωρήθηκε η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Cairo No2 Finance Designated Activity Company».

Συνεπεία των ανωτέρω, από την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης, δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις (περιλαμβανομένων και των τυχόν εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και άλλων παρεπομένων αυτών δικαιωμάτων) κατέστη ο Νέος Δικαιούχος και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα. Παράλληλα με την απόκτηση των ως άνω απαιτήσεων, ο Νέος Δικαιούχος, ανέθεσε τη διαχείρισή τους στην doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, στο πλαίσιο σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας για την ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (εφεξής ο «Διαχειριστής»).

Ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και ανάθεσης της διαχείρισής τους στον Διαχειριστή, τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες/πιστούχοι, οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, ή/και φυσικά πρόσωπα που τυχόν σχετίζονται με όλους τους ανωτέρω, όπως εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα του Νέου Δικαιούχου για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) (εφεξής τα «Υποκείμενα των Δεδομένων»), διαβιβάστηκαν από τoν Διαχειριστή κατ’ εντολή και για λογαριασμό έκαστης εκ των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού, αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταβίβασης των απαιτήσεων, στον Νέο Δικαιούχο και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διαχείρισής τους από τον Διαχειριστή κατ’ ανάθεση από τον Νέο Δικαιούχο.

Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δικαιούχος των απαιτήσεων είναι ο Νέος Δικαιούχος, ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων, ενεργώντας ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, καθορίζοντας ανεξάρτητα από τον Νέο Δικαιούχο τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Διαχειριστή (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κλπ.), περιγράφεται στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» του Διαχειριστή, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.

Στο μέτρο και στο βαθμό που ο Νέος Δικαιούχος προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.), περιγράφονται στο έγγραφο «Δήλωση Απορρήτου», που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο εδώ.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη μεταβίβαση των απαιτήσεων στον Νέο Δικαιούχο, καθώς και γενικά τη διαχείρισή τους από το Διαχειριστή, μπορείτε να επικοινωνείτε με την «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»: μέσω της ιστοσελίδας www.dovaluegreece.gr ή των εκπροσώπων της στο τηλέφωνο 210-4847500 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00πμ-17.00μμ). Για την εξυπηρέτηση σας, σε κάθε επικοινωνία με το Διαχειριστή, παρακαλείστε να έχετε διαθέσιμα τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας (ΑΦΜ) και τον αρ.δανειακού λογαριασμού για τον οποίο ενδιαφέρετε να ενημερωθείτε.