Η doValue Greece

Το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue Greece

18 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει την doValue Greece. Ασκεί τις αρμοδιότητές του αποτελεσματικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Άδεια, σκοπός και εποπτεία δραστηριοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιό μας λειτουργεί συλλογικά. Είναι υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της doValue Greece.

Επιχειρηματική ηγεσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue Greece παρέχει επιχειρηματική ηγεσία στην εταιρεία μας σε ένα πλαίσιο συνετών και αποτελεσματικών ελέγχων που επιτρέπουν την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου.

Στρατηγικοί στόχοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας μας.

Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

Το Διοικητικό Συμβούλιό μας διασφαλίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την επίτευξη των στόχων μας. 

Αξίες και πρότυπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αξίες και τα πρότυπά μας. Διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις της doValue Greece προς τους μετόχους, τους επενδυτές, τους πελάτες και τους ανθρώπους μας κατανοούνται και τηρούνται.

Ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της doValue Greece διαχωρίζονται με σαφήνεια.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Οι ρόλοι του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.

Εκτελεστικά Μέλη

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας:

  • Εφαρμόζουν τη στρατηγική του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Παρακολουθούν τη λειτουργία του Ομίλου doValue.
  • Ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης.

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας:

  • Προάγουν και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της doValue Greece.
  • Βοηθούν να αναπτυχθούν προτάσεις στρατηγικής, ασκώντας εποικοδομητική κριτική.
  • Εγκρίνουν, αναθεωρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας υποβάλλουν αναφορές και χωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της doValue Greece.

Η υποβολή αναφορών και εκθέσεων γίνεται από κάθε μέλος χωριστά ή από κοινού, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue Greece αποτελείται από 5 έως 13 Μέλη, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών.

Γενική Συνέλευση

H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της doValue Greece. Είναι υπεύθυνη για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τη θητεία τους, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας.
  • Εκλέγει αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντικαθιστούν εκείνα που παραιτούνται, αποβιώνουν ή χάνουν την ιδιότητά τους.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της doValue συνεδριάζει:

  • Τακτικά κάθε τρίμηνο
  • Εκτάκτως κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες μας το απαιτούν

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα μας ή εξ αποστάσεως μέσω οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Δεν είναι απαραίτητο για ορισμένα ή όλα τα μέλη του να είναι φυσικά παρόντα. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή