ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης και κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της doValue Greece

23 Αυγούστου 2021

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η doValue Greece, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000 και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (στο εξής «doValue Greece» ή «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019. H παρούσα Ενημέρωση έχει ως σκοπό να σας παράσχει πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε όταν εισέρχεσθε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από την Εταιρεία κατά τη λειτουργία συστήματος βιντεοπιτήρησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των επισκεπτών κι εργαζομένων της Εταιρείας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της τήρησης μητρώου επισκεπτών είναι τα δεδομένα ταυτοποίησης όσων εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας, ήτοι το πλήρες ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου της ταυτότητάς σας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου ταυτοποίησής σας (π.χ. διαβατηρίου).

3. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Η doValue Greece χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης και τηρεί μητρώο επισκεπτών με δεδομένα ταυτοποίησής σας κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της doValue Greece για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

4. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτές από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές.

Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω:

  1. Με τη χρήση του συστήματος βιντεοπιτήρησης, συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και βίντεο και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο των εγκαταστάσεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  2. Κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις της doValue Greece, συλλέγουμε τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα ταυτοποίησής σας.

5. Αποδέκτες

i. Το τηρούμενο υλικό της βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Επιπλέον, στο ως άνω υλικό έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που χρησιμοποιεί η doValue Greece, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και την προστασία των εγκαταστάσεων μας. Σημειώνεται πως η εν λόγω εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό της doValue Greece.

Περαιτέρω, το υλικό αυτό τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, για λογαριασμό της doValue Greece, από πάροχο υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
  2. προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

ii. Τα δεδομένα ταυτοποίησής σας για την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις μας, ήτοι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου της ταυτότητάς σας ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου ταυτοποίησής σας (π.χ. διαβατήριο), το συλλέγει για λογαριασμό μας η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (i), χωρίς περαιτέρω διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.

6. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

7. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

i) Τα δεδομένα βιντεοεπιτήρησης τηρούνται για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.

Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε περαιτέρω έως και τριάντα (30) ημέρες, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την αξιολόγηση της έναρξης νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά σε τρίτο πρόσωπο, θα τηρήσουμε το σχετικό βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Τα δεδομένα ταυτοποίησής σας κατά την είσοδό σας ως επισκέπτες τα τηρούμε σε φυσικό αρχείο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με την πάροδο του οποίου τα καταστρέφουμε.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και τα δεδομένα ταυτοποίησής σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε τα σχετικά αντίγραφα.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο Αττικής ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Θερμομέτρηση κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις της doValue Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή