Η doValue Greece

Ειδικές εσωτερικές επιτροπές

18 Ιουνίου 2021

Οι κύριες επιτροπές διοίκησης για τη διαχείριση της doValue Greece και των συναφών κινδύνων είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Επιτροπή Αποδοχών.

Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες κάθε επιτροπής καθορίζονται με Πράξη Διοίκησης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo)

Βασική ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής της doValue. Επίσης, συστήνει στο ΔΣ ορισμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη στρατηγική της εταιρείας μας. 

Ρόλος

Η Εκτελεστική Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εταιρεία μας αναπτύσσει μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική, σύμφωνα με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιό του.

Αναθεωρεί, αξιολογεί και αποφασίζει για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες της doValue Greece. Διασφαλίζει την ορθή συντήρηση των κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Σύσταση

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει:

 • Πρόεδρο
 • Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Δανείων Λιανικής Τραπεζικής και Client Executive για τα Τρίτα Χαρτοφυλάκια
 • Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Δανείων Τραπεζικής Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Client Executive για το ERB χαρτοφυλάκιο
 • Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, Τεχνολογίας και Οργάνωσης
 • Επικεφαλής Συναλλαγών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Επικεφαλής  Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Δανείων Τραπεζικής Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων, και Client Executive για τα χαρτοφυλάκια Cairo I, II και III
 • Επικεφαλής Διαχείρισης Δανείων Βορείου Ελλάδος
 • Επικεφαλής Στρατηγικής, Πολιτικής, Αναλύσεων και Αναφορών
 • Επικεφαλής Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
 • Επικεφαλής Μετασχηματισμού και Client Executive για το χαρτοφυλάκιο Pillar
 • Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναφορών
 • Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επικεφαλής Εταιρικής Διακυβέρνησης Γραφείου Προέδρου και Στρατηγικής και Υποστήριξης Διεθνών Δραστηριοτήτων

Επιτροπή Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Business Risk Management Committee)

Η κύρια ευθύνη της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου είναι να επιβλέπει αφενός το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και αφετέρου ότι κάθε  Επιχειρηματική της Μονάδα διαθέτει:

 • την κατάλληλη δομή διακυβέρνησης,
 • τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες,
 • τις υποδομές αλλά και 
 • την κουλτούρα 

για τον εντοπισμό, τον περιορισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του κινδύνου, σύμφωνα πάντα με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων από πλευράς της Εταιρείας.

Επιτροπή δεοντολογίας (Ethics Committee)

Η κύρια ευθύνη της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας & Ηθικής της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου αρχών και κανόνων δεοντολογίας και ηθικής με το οποίο οι άνθρωποί μας και οι συνεργάτες μας οφείλουν να συμμορφώνονται.

Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας & Ηθικής διασφαλίζει ότι προστατεύονται:

 • Η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα των ανθρώπων της doValue Greece
 • Η καλή φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee)

Κύρια ευθύνη της Επιτροπής Αποδοχών είναι να υποστηρίζει την επίβλεψη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του συστήματος αποδοχών.  

Η Επιτροπή Αποδοχών διασφαλίζει ότι η αμοιβή είναι κατάλληλη και συνεπής με:

 • Την κουλτούρα της doValue Greece
 • Τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματικότητα
 • Τη διάθεση ανάληψης κινδύνων
 • Το περιβάλλον απόδοσης και ελέγχου
 • Οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις Επιπλέον, ενσωματώνει μέτρα για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων.
Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή