Εργασίες τιτλοποίησης

Εργασίες τιτλοποίησης
Εργασίες τιτλοποίησης

Η doValue Greece διασφαλίζει την ομαλή μετάπτωση δανειακών χαρτοφυλακίων που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης.