ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Εργασίες τιτλοποίησης

28 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece διασφαλίζει την ομαλή μετάπτωση δανειακών χαρτοφυλακίων που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης.

Μεγιστοποίηση ανάκτησης τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Παρακολουθούμε, διαχειριζόμαστε και εξυπηρετούμε τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια με βάση την πολυετή πείρα και εξειδικευμένη γνώση μας.

Δανειακά χαρτοφυλάκια

Διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια δανείων με εξασφαλίσεις:

  • Στεγαστικά δάνεια
  • Καταναλωτικά δάνεια
  • Δάνεια μικρών επιχειρήσεων

Στοχευμένες ενέργειες

Εκπροσωπούμε και εξυπηρετούμε την εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) σε όλο το φάσμα εργασιών διαχείρισης και υποστήριξης που απαιτεί ένα πρόγραμμα τιτλοποίησης.

Στόχος μας παραμένει πάντα η μεγιστοποίηση της ανάκτησης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων.

Ορθή και έγκυρη ενημέρωση

Διασφαλίζουμε την ορθή και έγκυρη ενημέρωση της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) και κατ’ επέκταση  των ομολογιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζει το πρόγραμμα τιτλοποίησης.

Εξειδικευμένες πρακτικές

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες πρακτικές για να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων.

Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Περιοδικός υπολογισμός και αναφορά της σειράς κατάταξης πληρωμών (waterfall), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος τιτλοποίησης.
  • Σύνταξη και διανομή περιοδικών αναφορών εργασιών διαχείρισης (servicer report).
  • Παρακολούθηση, διαχείριση και περιοδική αναφορά των σχετικών χρηματικών ροών, όσον αφορά τόσο τις εισπράξεις επί των τιτλοποιημένων απαιτήσεων όσο και τις πληρωμές προς τους ομολογιούχους.
  • Διαχείριση εξασφαλίσεων, εμπράγματων και ενοχικών.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση ασφαλιστηρίων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων στο πλαίσιο στεγαστικών δανείων.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης

Οι εργασίες τιτλοποίησης απαιτήσεων είναι μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο πλαίσιο μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Due diligence advisory

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες due diligence στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

Δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες due diligence advisory.

Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η doValue Greece είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Δείτε πώς προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Master servicer, Debt servicer και Special servicer.

Διαχείριση ακινήτων

Διαχειριζόμαστε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα ακινήτων Altamira Properties.

Δείτε πώς δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές μας με τη διαχείριση ακινήτων.