Η εταιρική διακυβέρνηση της doValue Greece

Η εταιρική διακυβέρνηση της doValue Greece
Η εταιρική διακυβέρνηση της doValue Greece

Η εταιρική διακυβέρνηση της doValue Greece διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τους κανονισμούς και το καταστατικό της εταιρείας μας, και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα κανόνων και αρχών που διασφαλίζει την εύρυθμη οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο της εταιρείας μας, με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διαφάνεια.
 

Αρχές

Οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της doValue Greece θωρακίζουν τα έννομα συμφέροντα των μετόχων, των πελάτων και των ανθρώπων μας.
 

Κανόνες

Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης της doValue Greece:

  • Ορίζουν με ποιον τρόπο επιτυγχάνουμε τους εταιρικούς στόχους μας.
  • Καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων.
  • Υποδεικνύουν με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων.
     

Αρμοδιότητες και εξουσίες

Η εταιρική διακυβέρνηση της doValue Greece καθορίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών μέσα στον οργανισμό θεσπίζόντας:

  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ειδικές επιτροπές
  • Κώδικα Δεοντολογίας – Ισχύει για όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας. Παρέχει το πλαίσιο αρχών, κανόνων, συμπεριφορών και αποφάσεων που οφείλουμε να ακολουθούμε κατά την επαγγελματική ενασχόλησή μας.
  • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αρχές του Ομίλου doValue.
  • External Auditors