Πρόγραμμα Γέφυρα: Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου στο πρόγραμμα Γέφυρα & νέες τροποποιήσεις

20 Οκτωβρίου 2021

Αν είστε ήδη δικαιούχος του προγράμματος επιδότησης «Γέφυρα» βάσει του Ν. 4714/2020, μπορείτε να λάβετε επιδότηση για τρεις (3) επιπλέον μήνες. Επίσης τροποποιήθηκε το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο και των δύο προγραμμάτων («Γέφυρα και Γέφυρα ΙΙ»). Τέλος επεκτάθηκε η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να γίνει ρύθμιση μη εξυπηρετούμενου δανείου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ» (ν. 4790/2021).

Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου

H επέκταση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι της συνεισφοράς δημοσίου στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 ν. 4714/2020 (Α’148) και για τα οποία επεκτείνεται η καταβολή αυτής για τρεις (3) επιπλέον μήνες ως εξής:

  • α) Για την 1η κατηγορία επιδότησης, δάνεια ενήμερα χωρίς οφειλές ή δάνεια με οφειλές έως 90 ημέρες στις 29.02.2020 , η συνεισφορά του δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης.
  • β) Για την 2η κατηγορία επιδότησης, δάνεια με οφειλές πάνω από 90 ημέρες στις 29.02.2020 η συνεισφορά του δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί της μηνιαίας δόσης.
  • γ) Για την 3η κατηγορία επιδότησης, δάνεια σε καταγγελία στις 29.02.2020, η συνεισφορά του δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της μηνιαίας δόσης.

Σημειώνουμε ότι, η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συνεισφοράς.

Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη

Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή, η μη καταβολή συνολικού ποσού ύψους δύο μηνιαίων δόσεων για το πρόγραμμα «Γέφυρα και Γέφυρα ΙΙ».

Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης

Η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μπορεί να ολοκληρωθεί ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το αργότερο για το πρόγραμμα Γέφυρα 2.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή