ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση και συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών

23 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με έδρα Κύπρου 17 και Αρχιμήδους 27, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000 (στο εξής «doValue Greece») σάς ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 για την εφαρμογή του και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας ειδικών κατηγοριών επεξεργάζεται η doValue Greece και από πού τα συλλέγει

H doValue Greece συλλέγει απευθείας από εσάς ή μέσω των νόμιμων αντιπροσώπων σας ή των εξουσιοδοτημένων από εσάς προσώπων ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε δεδομένα υγείας σας (όπως φυσική και πνευματική κατάσταση, ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, λοιπά στοιχεία υγείας) ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας.

2. Για ποιους σκοπούς και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται η doValue Greece τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας ειδικών κατηγοριών

Η doValue Greece συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 195/1/29.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει), επεξεργασίας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων από εσάς αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και παραπόνων καθώς και στο πλαίσιο εξέτασης και ρύθμισης της συχνότητας τηλεφωνικών οχλήσεών σας για ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη της οφειλής σας.

Η doValue Greece επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σας εφόσον έχετε προηγουμένως χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη σκοπούμενη επεξεργασία, υπογράφοντας τη Δήλωση Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών.

Σημειώνουμε πως, σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Αποδέκτες του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών δύνανται να είναι πέρα από εσάς τους ίδιους ή/και τους νόμιμους αντιπροσώπους σας και τα εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:

i. Οι αντίστοιχοι φορείς των απαιτήσεων (άλλοι υπεύθυνοι επεξεργασίας), ήτοι τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή/και οι εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του αρ. 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, ή/και οι εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 του Ν.3156/2003 (SPVs).

ii. Τα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα στα οποία η doValue Greece αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά δεδομένα σας δύνανται να διαβιβαστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  1. Σε παρόχους υπηρεσιών (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τρίτους), οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, καθώς και πάροχοι λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών των δραστηριοτήτων της doValue Greece (συνεργαζόμενα δίκτυα εξυπηρέτησης, παραλαβή και επεξεργασία αιτημάτων, παροχή υπηρεσιών εσωτερικής υποστήριξης κ.λπ.).
  2. Σε εταιρείες φύλαξης και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.

iii. Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές.

iv. Η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες εποπτικές, κρατικές, διοικητικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη, στα οποία έχει ανατεθεί o έλεγχος ή η εποπτεία των δραστηριοτήτων της doValue Greece στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καθώς και τρίτα πρόσωπα, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση.

v. Οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της doValue Greece, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους καθώς και τα μέλη διοίκησης της doValue Greece στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

vi. Άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του αρ. 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, είτε καθ’ υπόδειξη του αντίστοιχου φορέα των απαιτήσεων είτε στο πλαίσιο διαχείρισης αιτήματος ρύθμισης.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η doValue Greece τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας

Η doValue Greece τηρεί τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας σας με την doValue Greece, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της doValue Greece ή/και του φορέα της απαίτησης.

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την doValue Greece ή/και τον αντίστοιχο φορέα της απαίτησης ή σχετικής διοικητικής διαφοράς, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).

ii. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

iii. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η doValue Greece ή τρίτου.

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή η doValue Greece δεν χρειάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της doValue Greece υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

v.  Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία που τηρούμε.

vi. Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Το δικαίωμα πρόσβασης ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί μερικά ή ολικά, εφόσον η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που υποχρεώνουν τη διατήρησή τους, εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των δεδομένων, η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς.

ii. Τα δικαιώματά σας εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής (παραπάνω υπό iii, iv και v, αντίστοιχα) ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής.

iii. Η doValue Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας (παραπάνω υπό iv και v, αντίστοιχα), εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της doValue Greece ή των αντίστοιχων φορέων των απαιτήσεων ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της doValue Greece. Ειδικότερα, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε περίπτωση που τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το συμφέρον σας για διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό ή εάν η διαγραφή είναι σε σύγκρουση με περιόδους τήρησης που ορίζει νόμος ή σύμβαση.

iv. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (παραπάνω υπό vi) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece, η οποία (διαγραφή) τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

v. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεσθεί.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο Αττικής ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

7. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας.

Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

8. Πώς προστατεύει η doValue Greece τα προσωπικά δεδομένα σας

Η doValue Greece εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή φθορά, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

9. Πώς δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή