ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για την ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων της Mexico Finance DAC

23 Αυγούστου 2021

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», έχει αναλάβει τη διαχείριση των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί από ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. στο πλαίσιο τιτλοποίησης, στην εταιρεία ειδικού σκοπού «MEXICO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY».

Ειδικότερα, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (εφεξής «Eurobank») προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», την 25η Μαΐου 2021 (εφεξής «Ημερομηνία Μεταβίβασης») σε μεταβίβαση, λόγω τιτλοποίησης, απαιτήσεών της από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις (εφεξής «Τιτλοποίηση») στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «MEXICO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (οδός George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, Ιρλανδία) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 675767 (εφεξής «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»). Περίληψη της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης καταχωρίσθηκε στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 179/25.05.2021 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 (στον τόμο  12, αρ. 38). Συνεπεία των ανωτέρω, από την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού κατέστη δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση (περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, παράλληλα με την απόκτηση, ανέθεσε τη διαχείριση των ανωτέρω Απαιτήσεων, στην doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφεξής ο «Διαχειριστής»). Περίληψη της σχετικής σύμβασης διαχείρισης καταχωρίσθηκε κατά την ως άνω Ημερομηνία Μεταβίβασης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 180/25.05.2021 πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (άρθρο 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003) (στον τόμο 12, αρ. 170).

Ως αποτέλεσμα της Τιτλοποίησης, τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νομίμων εκπροσώπων αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικά πρόσωπα ή οντότητες, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη των Απαιτήσεων, π.χ. τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), διαβιβάστηκαν από την Eurobank στο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, προκειμένου να τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων.

Από την Ημερομηνία Μεταβίβασης και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δικαιούχος των απαιτήσεων είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων, ενεργώντας ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, καθορίζοντας ανεξάρτητα από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Διαχειριστή (κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κλπ.), περιγράφεται στο έντυπο «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» του Διαχειριστή, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στη διεύθυνση (www.dovaluegreece.gr/enimerosi-gia-tin-epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-tin-dovalue-greece).

Στο μέτρο και στο βαθμό που η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.), περιγράφονται στο έγγραφο «MEXICO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-Πολιτική Εμπιστευτικότητας», που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-enimerosi-foreon-apaitiseon/mexico-finance-politiki-empisteutikotitas.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη μεταβίβαση των απαιτήσεων στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, καθώς και γενικά τη διαχείρισή τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»: ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 210 4847500/επιλογή 6/υπό επιλογή 4 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή