ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Έντυπο ενημέρωσης υποψηφίων προς πρόσληψη της doValue Greece σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

23 Αυγούστου 2021

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 17 και Αρχιμήδους 27, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, (στο εξής «doValue Greece») σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η doValue Greece, εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του N.4354/2015 που έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθμόν 220/1/13.3.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 880/16.03.2017).

2. Ποιους αφορά η παρούσα Ενημέρωση

Η παρούσα Ενημέρωση απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που αναζητούν μία θέση εργασίας στη doValue Greece και έχουν εκδηλώσει αντίστοιχο ενδιαφέρον με την αποστολή αίτησης ή/και την υποβολή του βιογραφικού τους και τυχόν άλλων πληροφοριών ή συνοδευτικών εγγράφων.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται η doValue Greece και από πού τα συλλέγει

A. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η doValue Greece

H doValue Greece σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτησή σας για εργασία και εν γένει κάθε πληροφορία που παρέχετε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής σας προς πρόσληψη. Στα ως άνω περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών που λειτουργούν στο διαδίκτυο, όπου υποβάλετε το αίτημα πρόσληψής σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή/και με οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να μην σας αφορά το σύνολο των κατωτέρω αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικά, η doValue Greece επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

i)    Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, φωτογραφία, δεδομένα οικογενειακής κατάστασης κλπ.

ii)    Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ.

iii)    Δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις δεξιότητές σας: επίπεδο και τίτλοι σπουδών, ίδρυμα εκπαίδευσης, σεμινάρια, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.

iv)    Δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή σας εμπειρία: πληροφορίες σχετικά με την προϋπηρεσία σας, συστατικές επιστολές κλπ.

v)    Λοιπά δεδομένα που ενδέχεται να απαιτούνται για την πρόσληψή σας στη doValue Greece συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα υγείας) ή/και δεδομένων που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα που θα συλλεχθούν από εσάς στο πλαίσιο αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας και δεδομένα που αφορούν στην εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών σας υποχρεώσεων.

vi)    Λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις ενδιαφέροντός σας για θέση εργασίας στη doValue Greece καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο διαδικασιών για την τοποθέτησή σας: δεδομένα που σχετίζονται με τυχόν ύπαρξη συγγένειας με εργαζόμενους της doValue Greece καθώς και δεδομένα που αφορούν τυχόν άλλη επαγγελματική απασχόλησή που διατηρείτε ή σκοπεύετε να διατηρήσετε.  

vii)    Πληροφορίες που παρέχετε στη doValue Greece κατά την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Ενδέχεται, η doValue Greece να τηρεί αντίγραφο αυτής της επικοινωνίας ή αρχείο με δεδομένα αυτής της επικοινωνίας.

viii)    Δεδομένα που προκύπτουν από την περιήγησή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλετε την αίτηση ενδιαφέροντος σας για απασχόληση στη doValue Greece, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ιστοσελίδας της doValue Greece.

Β. Πηγές από τις οποίες συλλέγει η doValue Greece τα προσωπικά σας δεδομένα

Η doValue Greece συλλέγει τα ως άνω δεδομένα σας από τις ακόλουθες πηγές:

i)    Απευθείας από εσάς.

ii)    Από ειδικά εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), συμπεριλαμβανομένων τρίτων εταιριών ευρέσεως εργασίας που ενεργούν κατ’ εντολή σας.

Σημειώνεται ότι η doValue Greece δεν ευθύνεται για τυχόν μη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εταιρίες ευρέσεως εργασίας και εν γένει τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

iii)    Από προηγούμενους εργοδότες σας, σύμφωνα με τις συστάσεις που μας έχετε παράσχει.

Επισημαίνουμε πως σε περίπτωση που μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων πρώην εργοδοτών, συνεργατών κλπ. θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά για την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων και για την επεξεργασία τους από τη doValue Greece, με παραπομπή τους στην παρούσα Ενημέρωση της doValue Greece, και να έχετε εξασφαλίσει την τυχόν απαιτούμενη συγκατάθεσή τους.

iv)    Από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου υποβάλλετε το αίτημα πρόσληψής σας. Σημειώνεται πως οι πλατφόρμες αυτές, σε κάποιες περιπτώσεις παρέχουν στη doValue Greece τη δυνατότητα να συνδέσει τα δεδομένα που της παρέχετε, με διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες για εσάς, τις οποίες έχετε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο - αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πηγές, όπως το LinkedIn και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με σκοπό την εύρεση πιθανών υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, η doValue Greece είτε η ίδια είτε συνεργάτες της ενδέχεται να ερευνήσουν διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου και ασφαλείας που οι ίδιοι έχετε ορίσει στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγοντας προσωπικά σας δεδομένα από τις ανωτέρω πηγές σύμφωνα με τη νομοθεσία.

4. Γιατί συλλέγει η doValue Greece τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η doValue Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής σας πριν από τη σύναψη σύμβασης απασχόλησης, για τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, για σκοπούς υπέρτερων εννόμων συμφερόντων της ή τρίτου, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν θίγουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και σε περίπτωση συγκατάθεσής σας. Σημειώνεται, πως η doValue Greece, κατ’ αρχήν, δεν στηρίζεται ούτε βασίζεται στην συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ειδικά στην οικεία νομοθεσία ή απαιτείται από τις περιστάσεις και τη φύση συγκεκριμένης δραστηριότητας επεξεργασίας. Συγκεκριμένα η doValue Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για:

i)    Την αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας σχετικά με τη θέση εργασίας, για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

ii)     Να επικοινωνήσει μαζί σας στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής σας προς πρόσληψη.

iii)    Τη βελτίωση των υπηρεσιών εξεύρεσης και αξιολόγησης υποψηφίων προς πρόσληψη στην doValue Greece.

iv)     Τη συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

v)     Την αποτροπή και τον εντοπισμό απάτης, ή κάθε άλλης παράνομης πράξης σε βάρος της doValue Greece.

vi)     Να επικοινωνούμε μαζί σας στην περίπτωση που διοργανώνουμε ημερίδες ή παρουσιάσεις, οι οποίες είναι συναφείς με το εργασιακό περιβάλλον ή την εύρεση εργασίας.

vii)     Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της doValue Greece ή τρίτου.

viii)     Την άσκηση των εννόμων δικαιωμάτων της doValue Greece ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής.

ix)     Απόκριση σε αιτήματα τυχόν μελλοντικών εργοδοτών για παροχή συστάσεων.

x)    Την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ενδεικτικά σε περίπτωση συγγένειάς σας με εργαζόμενο της doValue Greece ή παράλληλης απασχόλησής σας σε εταιρεία που έχει το ίδιο αντικείμενο με τη doValue Greece ή με την οποία συνεργάζεται η doValue Greece.

xi)    Τυχόν άλλες περιπτώσεις  για τις οποίες έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σημειώνεται πως εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Επισημαίνεται πως η doValue Greece δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η doValue Greece δύναται να τα διαβιβάζει στους κάτωθι αποδέκτες:

i)    στη Διοίκηση, τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της doValue Greece, καθώς και στις συνδεδεμένες με τη doValue Greece εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece με έδρα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ii)    για τα στοιχεία που δικαιούται ή υποχρεούται η doValue Greece να ανακοινώνει βάσει νόμου, δικαστικής ή κανονιστικής  απόφασης καθώς και για τα στοιχεία η ανακοίνωση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος της doValue Greece στις δημόσιες, εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους, στα ασφαλιστικά ταμεία, σωματεία και συλλόγους εργαζομένων, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, ή κατά περίπτωση άλλους, τρίτους.

iii)    σε (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα στα οποία η doValue Greece αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ηλεκτρονικών πλατφορμών και των τυχόν υπεργολάβων τους, αλλά και λοιπών παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρειών αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η doValue Greece δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η doValue Greece, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

i)    διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή

ii)    έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τον νόμο.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

i)    έχετε παράσχει στην doValue Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή

ii)    η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη doValue Greece, όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή

iii)    η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της doValue Greece, ή

iv)    υπάρχει σχετική υποχρέωση της doValue Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η doValue Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η doValue Greece τα δεδομένα σας

H doValue Greece τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία της αίτησής σας και την κάλυψη της σχετικής θέσης εργασίας. Μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας, και εφόσον δεν έχετε επιλεγεί, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά το πέρας των οποίων θα διαγράφονται. Περαιτέρω τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα διενεργείται μόνον εφ΄ όσον προβλέπεται από το νόμο ή εάν το ζητήσετε ρητά για τον σκοπό της μελλοντικής αναζήτησης θέσης απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα τηρούνται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών που θα εκκινεί από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης στο πλαίσιο της οποίας έχετε υποβάλει την αίτησή σας και τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση πρόσληψής σας τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο «Έντυπο Ενημέρωσης των εργαζομένων doValue Greece για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/ 679, το ν. 4624/2019 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας» που είναι διαρκώς αναρτημένο στον εσωτερικό διαδικτυακό τόπο της doValue Greece. Ειδικά σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Ωστόσο, εάν μέχρι την πάροδο του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τη doValue Greece, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση παρόδου του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i)    Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).

ii)    Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

iii)    Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η doValue Greece ή τρίτου.

iv)    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή η doValue Greece δεν χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η εκτίμηση του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της doValue Greece υπερισχύουν έναντι των δικαιωμάτων σας.

v)    Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.

vi)    Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i)    Τα ως άνω δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της doValue Greece ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της doValue Greece.

ii)    H άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (παραπάνω υπό vi) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece, η οποία (διαγραφή) τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iii)    Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεσθεί.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην doValue Greece

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Η doValue Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της doValue Greece. Η doValue Greece θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τη doValue Greece δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα υποβληθέντα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η doValue Greece δύναται είτε να επιβάλλει στον οφειλέτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

11. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η doValue Greece εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή φθορά, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

13. Αναθεώρηση και τροποποίηση της παρούσας Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue Greece, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή