ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρώην εργαζομένων της doValue Greece

23 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση των πρώην εργαζομένων της doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις  με έδρα Κύπρου 17 και Αρχιμήδους 27, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000 (στο εξής «doValue Greece»)για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τη συναφή σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως σκοπό να αναλύσει πώς τα προσωπικά δεδομένα σας, ως πρώην εργαζομένων της doValue Greece, τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον Ν. 4624/2019 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Ποιοι λογίζονται ως πρώην εργαζόμενοι και ποιους αφορά η παρούσα ενημέρωση

Ως πρώην εργαζόμενοι για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται όσοι έχουν απασχοληθεί στην doValue Greece υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης η οποία έχει λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο και ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει από την εν λόγω σχέση εργασίας.

Η παρούσα καταλαμβάνει επίσης και τρίτα σχετιζόμενα με τους πρώην εργαζόμενους πρόσωπα, εφόσον προσωπικά δεδομένα αυτών υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται η doValue Greece

Τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργάζεται η doValue Greece ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες, ρητά δε διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να μη σας αφορά το σύνολο των κατωτέρω αναφερόμενων δεδομένων και εν γένει πληροφοριών που παρέχονται μέσω της παρούσας Ενημέρωσης:

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, δελτίο ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, αριθμός μητρώου εργαζομένου, φωτογραφία κ.λπ.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου (σταθερού και κινητού) κ.λπ.
 3. Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης και εξαρτώμενων μελών    , που συλλέχθηκαν για την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκ του νόμου ή στο πλαίσιο ατομικών συμβάσεων ή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ή οικειοθελών παροχών.
 4. Πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στα βιογραφικά σημειώματα και στις αιτήσεις ενδιαφέροντός σας για θέση εργασίας στην doValue Greece καθώς και πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο διαδικασιών για την τοποθέτησή σας στη δομή της doValue Greece: πιστοποιητικά σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πληροφορίες για προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία, συγγένεια με εργαζομένους σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου doValue, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιήσεων για γνώση ξένων γλωσσών και χρήση Η/Υ, άδεια εργασίας ή παραμονής καθώς και λοιπά άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί ή συλλεγεί κατά το στάδιο της πρόσληψής σας κ.λπ.
 5. Πληροφορίες που προέκυψαν από την απασχόλησή σας σε προηγούμενους εργοδότες, τα οποία εσείς μας προσκομίσατε: αξιολογήσεις, στοιχεία μισθοδοσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις πρώην εργοδοτών ή συνεργατών κ.λπ.
 6. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (πληροφορίες υγείας και ιατρικές πληροφορίες ή / και δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα (π.χ. ποινικό μητρώο) που είχαν συλλεγεί από εσάς στο πλαίσιο της απασχόλησής σας στην doValue Greece σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή / και στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις για την άσκηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων δικών σας ή της doValue Greece.
 7. Δεδομένα που είχαν συλλεγεί από ελεύθερα προσβάσιμες στο κοινό πηγές, όπως το διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής ή/και επαγγελματικής δικτύωσης κ.λπ.
 8. Δεδομένα απαραίτητα για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της doValue Greece ή και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece τρίτου, όπως πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο διαδικασιών αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς σας (όπως ενδεικτικά ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων, κατασχέσεις), πιστοποιητικό μη πτώχευσης, πληροφορίες σχετικά με την αθέτηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων που εσείς έχετε προσκομίσει για την αποτροπή απάτης και τη διαφύλαξη της φήμης της doValue Greece, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
 9. Δεδομένα που συνδέονται ή/και προκύπτουν από τη χρήση των συστημάτων πληροφορικής, των υποδομών ή/και των μέσων επικοινωνίας στον χώρο εργασίας ή σε σχέση με αυτή, όπως η τηλεφωνία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή από τη χρήση του διαδικτύου και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων με βάση τους κανονισμούς και πολιτικές της doValue Greece και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 10. Δεδομένα εικόνας από εκδηλώσεις της doValue Greece ή/και των εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece.
 11. Δεδομένα ταυτοποίησης (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο), επικοινωνίας (ενδεικτικά διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου) και λοιπά, κατά περίπτωση, δεδομένα τρίτων προσώπων που έχετε υποδείξει στο πλαίσιο της απασχόλησής σας στη doValue Greece.

3. Από ποια πηγή έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα σας

 1. Η doValue Greece έχει αποκτήσει τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ή από ειδικά εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), συμπεριλαμβανομένων τρίτων εταιρειών ευρέσεως εργασίας, κατ’ εντολή σας. Η doValue Greece δεν ευθύνεται για τυχόν μη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εν λόγω εταιρείες ευρέσεως εργασίας και εν γένει τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
 2. Η doValue Greece ενδέχεται, επίσης, να έχει αποκτήσει προσωπικά δεδομένα σας από τα μέσα επικοινωνίας και τα συστήματα πληροφορικής και καταγραφής των προσβάσεων που διαθέτει.

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η doValue Greece τα δεδομένα σας

Η doValue Greece επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για:

 1. Τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις ή την ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσίων, εποπτικών, εισαγγελικών, δικαστικών, ανεξάρτητων αρχών.
 2. Για σκοπούς υπέρτερων έναντι του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή των ελευθεριών σας που επιβάλλουν την προστασία των δικαιωμάτων σας εννόμων συμφερόντων τους ή τρίτου, ιδίως για τη θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεων της doValue Greece και την άσκηση των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο κυρίως του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.
 3. Την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της doValue Greece που απορρέουν από συμφωνίες εθελούσιας αποχώρησης.
 4. Για λόγους απόκρισης σε τυχόν αιτήματα μελλοντικών εργοδοτών για παροχή συστάσεων.
 5. Τυχόν άλλες περιπτώσεις για τις οποίες έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σημειώνεται πως εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται στην ενότητα 8 κατωτέρω, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους

Η διοίκηση της doValue Greece ή/και oι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της doValue Greece στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και εφόσον χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση, καθώς και οι συνδεδεμένες με τη doValue Greece εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει, με έδρα στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα.

Σημειώνεται πως η doValue Greece έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. δεδομένα υγείας), ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο τα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση για την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο στα κατά περίπτωση απολύτως απαραίτητα. Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλους αποδέκτες εκτός της doValue Greece γίνεται μόνο για αυτά που είναι εκάστοτε αναγκαία και απαραίτητα:

 1. εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο ανάθεσης εκ μέρους της doValue σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) της εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών/δραστηριοτήτων για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) ή
 2. για να ανταποκριθεί η doValue Greece σε εκ του νόμου υποχρεώσεις της ή
 3. για λόγους υπέρτερου έννομου συμφέροντος της doValue Greece ή τρίτου,
 4. με τη συγκατάθεσή σας.

Στην περίπτωση αυτήν, προσωπικά δεδομένα σας μπορεί για παράδειγμα να λάβουν οι ακόλουθοι αποδέκτες:

i. Συνεργαζόμενοι με την doValue Greece φορείς και πρόσωπα, οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της: Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, εταιρείες εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων κ.λπ., υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

ii. Εποπτικές, φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, κανονιστικές, ρυθμιστικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή / και λοιπές αρχές ή φορείς στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

iii. Φορείς ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες,  φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

iv. Τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την doValue Greece στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (π.χ. αποδέκτες υπηρεσιών, σύμβουλοι κ.λπ.).

6. Μπορεί η doValue Greece να διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ

Η doValue Greece δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η doValue Greece, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή
ii) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

i) έχετε παράσχει στη doValue Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
ii) η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη doValue Greece , όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή
iii) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της doValue Greece ή 
iv) υπάρχει σχετική υποχρέωση της doValue Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η doValue Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

7. Πόσο χρόνο τηρεί η doValue Greece τα δεδομένα σας και γιατί

Η doValue Greece δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης απασχόλησής σας. Ειδικά τα προσωπικά σας δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. δεδομένα υγείας, ποινικών καταδικών, συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λπ.) θα τηρούνται από την doValue Greece για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης απασχόλησής σας στην doValue Greece.

Εάν μέχρι την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την doValue Greece που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Σε περίπτωση παρόδου του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωριστεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί και επεξεργάζεται η doValue Greece, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση κάθε πληροφορίας σχετικά με εσάς που είναι ανακριβής ή ελλιπής (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 4. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
 6. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την doValue Greece σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 7. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Η doValue Greece ενδέχεται να μην ικανοποιήσει τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας (μερικά ή ολικά), εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας σας ή της σχέσης απασχόλησής σας.

ii. Η doValue Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της doValue Greece εάν αυτά είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της doValue Greece ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

 

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην: doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί το αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του.

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά απόλυτη κρίση λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημα / στα αιτήματά σας.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

11. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. Πώς προστατεύει η doValue Greece τα προσωπικά δεδομένα σας

Η doValue Greece εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

13. Ενημέρωση και τροποποίηση του παρόντος εντύπου ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue Greece, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιημένο θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της doValue Greece www.dovaluegreece.gr.

Τελευταία ενημέρωση του Εντύπου Ενημέρωσης: 10 Ιουλίου 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή