ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και συνεργατών της doValue Greece

23 Αυγούστου 2021

Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και συνεργατών της doValue Greece σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000 και διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (στο εξής «doValue Greece») σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 για την εφαρμογή και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η doValue Greece, εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του N.4354/2015, που έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθμόν 220/1/13.3.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 880/16.03.2017).

2. Ποιους αφορά το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται στους προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες της doValue Greece, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς, ενδεικτικά στο προσωπικό, συνεργάτες, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, υπευθύνους, διοικητικά στελέχη, υπεργολάβους, προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης αυτών κ.λπ., τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν.

Σημειώνεται πως, σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή/και πάροχος υπηρεσιών ή/και συνεργάτης είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται στους διαχειριστές, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, εταίρους και όργανα διοίκησης αυτού, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία από την doValue Greece στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της αντίστοιχης σύμβασης με την doValue Greece.

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις και πολιτικές της doValue Greece, όπως ενδεικτικά με την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την doValue Greece.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζεται η doValue Greece και από πού τα συλλέγει

Α. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η doValue Greece

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η doValue Greece είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα, τα οποία ενδέχεται να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα, φύλο, φωτογραφία, στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη, δεδομένα υπογραφής κ.λπ.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση / στοιχεία έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλέφωνου (σταθερού και κινητού) κ.λπ.
 3. Επάγγελμα και στοιχεία επαγγελματικών ικανοτήτων: ενδεικτικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε βιογραφικά σημειώματα ή/και προσφορές που υποβάλλετε, σε έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε, όπως επαγγελματικές πιστοποιήσεις, συστάσεις ή/και στοιχεία επικοινωνίας για τη λήψη συστάσεων ή την επιβεβαίωση αυτών από τρίτα πρόσωπα, καθώς και δεδομένα επαγγελματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας, δεδομένα που αναγράφονται στην επαγγελματική κάρτα σας, κ.λπ.
 4. Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, σε ειδικές περιπτώσεις που η doValue Greece αναγνωρίζει υψηλό ενδεχόμενο κινδύνου απάτης ανάλογα με τη φύση της σύμβασης και του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών, και όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 5. Οικονομικά στοιχεία και δεδομένα τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού λογαριασμού σας.
 6. Δεδομένα οικονομικής κατάστασης και ασφαλιστικής ενημερότητας: ενδεικτικά, σε περιπτώσεις νόμιμου εκπροσώπου ομόρρυθμης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, μη κατάθεσης αίτησης σε πτώχευση, μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών, δεδομένα για οφειλές κ.λπ., όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις πολιτικές της doValue Greece.
 7. Δεδομένα που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας με την doValue Greece: ενδεικτικά επικοινωνίες/αλληλογραφία με την doValue Greece ή τρίτους στο πλαίσιο των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων σας, δεδομένα για παροχές/έξοδα, δεδομένα πρόσβασης στους χώρους, στα συστήματα, στα αρχεία, καθώς και σε κάθε άλλο συναφή ηλεκτρονικό εξοπλισμό της doValue Greece κ.λπ.
 8. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από τους χώρους της doValue Greece, καθώς και δεδομένα πρόσβασης στους χώρους, στα συστήματα, στα αρχεία, καθώς και σε κάθε άλλο συναφή ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όπως π.χ. φορητά μέσα αποθήκευσης) της doValue Greece ή άλλων εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece.

Β. Πηγές από τις οποίες συλλέγει η doValue Greece τα προσωπικά δεδομένα σας

Η doValue Greece συλλέγει τα ως άνω δεδομένα σας από τις ακόλουθες πηγές:

 1. Απευθείας από εσάς είτε από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό σας (π.χ. αντιπροσώπους, πληρεξουσίους κ.λπ.) ή σχετίζονται με εσάς. Η doValue Greece δεν ευθύνεται για τυχόν μη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
 2. Από τους υπαλλήλους μας, καθώς και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές και συνεργάτες της doValue Greece.
 3. Από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να αντλούνται ή να επαληθεύονται και από εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece ή από τρίτα πρόσωπα που παρέχουν ή επιβεβαιώνουν συστάσεις για εσάς.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται και να είναι ακριβή. Κατ’ ακολουθία, είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε την doValue Greece για κάθε μεταβολή των κατά τα ανωτέρω προσωπικών δεδομένων που διαβιβάσατε σε αυτή.

Επίσης, σε περίπτωση που μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει αυτά τα πρόσωπα προσηκόντως για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους και την επεξεργασία τους από την doValue Greece, περιλαμβανομένης της παραπομπής τους στην παρούσα ενημέρωση, και να έχετε εξασφαλίσει την τυχόν απαιτούμενη συγκατάθεσή τους.

4. Γιατί συλλέγει η doValue Greece τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η doValue Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της μεταξύ μας σύμβασης. Συγκεκριμένα, η doValue Greece επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

Η εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξυπηρετεί ειδικότερα σκοπούς, όπως:

i. Την ταυτοποίησή σας, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης της μαζί σας.

ii. Τη διαχείριση της σύμβασης με την doValue Greece, καθώς και την κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση, διαχείριση και γενικά την ομαλή λειτουργία σύμβασης με την doValue Greece και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων.

B. Για τη συμμόρφωση της doValue Greece με έννομες υποχρεώσεις της

Η doValue Greece θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι αναγκαίο, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών), και για την προστασία προσώπων και αγαθών.

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της doValue Greece ή τρίτου (ενδεικτικά εταιρειών του Ομίλου, συνεργαζόμενων εταιρειών κ.λπ.)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς όπως, ενδεικτικά:

 • τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • τη συμμόρφωση με πολιτικές της doValue Greece,
 • τη συμμόρφωση με όρους συμβάσεων της doValue Greece με τρίτα μέρη,
 • την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της doValue Greece ή/και τρίτου,
 • την τήρηση ιστορικού αρχείου
 • τη διαφύλαξη της φήμης
 • την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος της doValue Greece ή τρίτου κ.λπ.

Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι δεν υπερισχύουν έναντι των έννομων συμφερόντων της doValue Greece ή του αντίστοιχου φορέα των απαιτήσεων το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, η doValue Greece δύναται να τα διαβιβάζει στους κάτωθι αποδέκτες:

 1. Στους αρμόδιους υπαλλήλους, στη διοίκηση / στις επιτροπές της doValue Greece στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, και σε εταιρείες του Ομίλου στον οποίο ανήκει η doValue Greece.
 2. Σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές και παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ.
 3. Σε εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και συντήρησης αυτών, παρόχους υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρόχους υπολογιστικού νέφους, παρόχους υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 4. Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η doValue Greece δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η doValue Greece, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:

i. διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό, ή

ii. έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:

i. έχετε παράσχει στη doValue Greece την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή

ii. η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη doValue Greece , όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή

iii. η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της doValue Greece ή

iv. υπάρχει σχετική υποχρέωση της doValue Greece από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση.

Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η doValue Greece ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα διατήρησης της συμβατικής σχέσης και συνεργασίας σας με την doValue Greece, και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε κάθε δε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της συνεργασίας σας με την doValue Greece.

Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την doValue Greece, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Επίσης, ελάχιστα αναγκαία δεδομένα σας (ενδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πρακτικά των διοικητικών οργάνων της doValue Greece κ.λπ.) ενδέχεται να αποτελέσουν τμήμα του ιστορικού αρχείου της doValue Greece, οπότε θα τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ύπαρξης του εν λόγω αρχείου.

8. Τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έναντι της doValue Greece

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).

ii. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

iii. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η doValue Greece ή τρίτου.

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή η doValue Greece δεν χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της doValue Greece υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

v. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία που τηρούμε.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

 • Η doValue Greece έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της doValue Greece απέναντί σας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της doValue Greece ή τη συμμόρφωση της doValue Greece με έννομες υποχρεώσεις της.
 • Η doValue Greece έχει επίσης σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων σας, δεδομένου ότι κάποια από αυτά δεν διαγράφονται για σκοπούς τήρησης ιστορικού αρχείου ή σε περίπτωση που λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης των δεδομένων σας δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην doValue Greece

Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών και Προμηθειών, doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Η doValue Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της doValue Greece, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η doValue Greece θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την doValue Greece δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα υποβληθέντα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η doValue Greece δύναται είτε να επιβάλει στον αιτούντα την καταβολή εύλογου τέλους ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα / στα αιτήματά του.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της doValue Greece για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο Αττικής ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

11. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η doValue Greece εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή φθορά, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά, και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

13. Ενημέρωση και τροποποίηση του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η doValue Greece, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιημένο θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της doValue Greece www.dovaluegreece.gr.

Τελευταία ενημέρωση του Εντύπου Ενημέρωσης: 10 Ιουλίου 2021

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή