ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις

24 Αυγούστου 2021

Είναι πιθανό η τράπεζα από την οποία λάβατε το δάνειό σας να προβεί σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών της, μεταξύ των οποίων και της δικής σας οφειλής. Λύνουμε τις απορίες σας για τους φορείς και τις διαδικασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

Διαδικασία τιτλοποίησης

Τι συμβαίνει με την τιτλοποίηση;

Η τιτλοποίηση είναι μια τεχνική των τραπεζών για να αντλούν κεφάλαια από τις διεθνείς ή εγχώριες κεφαλαιαγορές. Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, οι απαιτήσεις της τράπεζας μεταβιβάζονται λόγω πώλησης σε εταιρεία η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση απαιτήσεων. Εν συνεχεία, η αποκτώσα εταιρεία εκδίδει ομολογίες  που έχουν ως εξασφάλιση τις απαιτήσεις που μεταβιβάστηκαν σε αυτή, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται από το προϊόν είσπραξης των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων.

Είναι πιθανό η τράπεζα από την οποία λάβατε το δάνειό σας να προβεί σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών της, μεταξύ των οποίων και η απαίτηση που απορρέει από το δάνειό σας.

Σε αυτήν την περίπτωση, η απαίτηση από το δάνειό σας μεταβιβάζεται σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού ή SPV (Special Purpose Vehicle).

Αυτή με τη σειρά της αναθέτει τη διαχείριση και εξυπηρέτησή της σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων επικοινωνεί μαζί σας για τη ρύθμιση των οφειλών σας.

Γιατί να τιτλοποιηθεί η απαίτηση από το δάνειό μου;

Η τιτλοποίηση γίνεται με μια σειρά διεθνώς αποδεκτών ποιοτικών κριτηρίων που εφαρμόζει η εκάστοτε τράπεζα κατά την τιτλοποίηση απαιτήσεών της. Η τιτλοποίηση της απαίτησης που απορρέει από το δάνειό σας σημαίνει ότι το δάνειό σας πληρούσε αυτά τα κριτήρια.

Δεν πρέπει να με ρωτήσουν πριν τιτλοποιηθεί η απαίτηση από το δάνειό μου;

Όχι. Ο νόμος για την τιτλοποίηση δεν προβλέπει συγκατάθεση ή συναίνεση του οφειλέτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 παρ. 13 του Ν.3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», η τράπεζα μπορεί να προβεί σε τιτλοποίηση απαιτήσεών της, μεταξύ των οποίων και απαίτησής της έναντι υμών, και να τις μεταβιβάσει σε εταιρεία ειδικού σκοπού.

Κι αν θέλω να εξαιρεθεί η απαίτηση από το δάνειό μου από την τιτλοποίηση;

Δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης. Σύμφωνα με τον νόμο, για την τιτλοποίηση δεν απαιτείται η συναίνεσή σας.

Εάν η doValue Greece είναι η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της οφειλής σας από την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία μεταβιβάστηκε, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτά μαζί μας:

Αλλάζουν οι όροι του δανείου μου με την τιτλοποίηση;

Όχι. Δεν υπάρχει αλλαγή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την αρχική σας δανειακή σύμβαση.

Μπορεί να τιτλοποιηθεί ξανά η απαίτηση από το δάνειό μου;

Ναι, είναι πιθανό. Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, οι απαιτήσεις από τη σύμβασή σας μπορεί να αναμεταβιβάζονται:

  • από την εταιρεία ειδικού σκοπού στην τράπεζα
  • από την τράπεζα εκ νέου σε εταιρεία ειδικού σκοπού

Δεν είναι κάτι που πρέπει να σας προβληματίζει. Δεν υπάρχει αλλαγή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την αρχική σας δανειακή σύμβαση.

Εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV – Special Purpose Vehicle)

Τι είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού;

Με την τιτλοποίηση η απαίτηση που απορρέει από το δάνειό σας μεταβιβάζεται σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού ή SPV (Special Purpose Vehicle).

Η εταιρεία ειδικού σκοπού έχει ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίησή τους.

Σε ποια εταιρεία ειδικού σκοπού έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση από το δάνειό μου;

Εάν το δάνειό σας έχει μεταβιβαστεί στο πλαίσιο τιτλοποίησης, τότε θα έχετε λάβει επιστολή που σας ενημερώνει για την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία μεταβιβάστηκε.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία μεταβιβάστηκε η απαίτηση από το δάνειό μου;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού έχει αναθέσει τη διαχείριση της οφειλής  σας σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Με αυτήν θα επικοινωνείτε για κάθε θέμα που αφορά την εξυπηρέτηση του δανείου σας.

Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων

Τι κάνει η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων;

Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων είναι αρμόδια για τη διαχείριση των απαιτήσεων που της έχουν ανατεθεί από την εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον  Ν.4354/2015. Οι πράξεις της διαχείρισης συνίστανται ιδίως στη νομική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συμβάσεων συμβιβασμού κατά την έννοια των άρθρων 871- 872 ΑΚ ή ρύθμισης και διακανονισμού οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων:

  • Εξυπηρετεί το σύνολο των αιτημάτων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οφειλή που έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία της έχει αναθέσει τη διαχείριση αυτής.
  • Διαχειρίζεται τη ρύθμιση, μεριμνώντας για την απόδοση της καλύτερης δυνατής πρότασης για τη ρύθμιση της οφειλής, σε σύμφωνη γνώμη με τον νέο κύριο των απαιτήσεων, που είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού.

H doValue Greece είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Συμπράττει με εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες της αναθέτουν τη διαχείριση των απαιτήσεων που μεταβιβάζονται σε αυτές.

Λύστε κι άλλες απορίες σας από συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece.

Πώς συνδέεται η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την εταιρεία ειδικού σκοπού;

Στη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων που μεταβιβάζονται σε εταιρεία ειδικού σκοπού, απαραίτητη είναι η συνεργασία της εταιρείας ειδικού σκοπού με μία  εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4354/2015.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ειδικού σκοπού αναθέτει σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τη διαχείριση των οφειλών από δάνεια και πιστώσεις που έχει αποκτήσει.

H doValue Greece είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Συμπράττει με εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες της αναθέτουν τη διαχείριση των οφειλών που μεταβιβάζονται σε αυτές.

Λύστε κι άλλες απορίες σας από συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece.

Σε ποια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έχει ανατεθεί η διαχείριση της οφειλής που απορρέει από το δάνειό μου;

Εάν η οφειλή από το δάνειό σας έχει μεταβιβαστεί στο πλαίσιο τιτλοποίησης, τότε θα έχετε λάβει επιστολή που σας ενημερώνει για την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείρισή του.

Τι σχέση έχω ως οφειλέτης με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων;

Εάν η απαίτηση που απορρέει από το δάνειό σας έχει μεταβιβαστεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης, θα έχετε πλέον οφειλή έναντι της εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία έχει μεταβιβαστεί η οφειλή σας και όχι έναντι της τράπεζας από την οποία είχατε λάβει  το δάνειο.

Προς το σκοπό αυτό, η επικοινωνία σε σχέση με την οφειλή σας θα γίνεται με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπεί την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία έχει μεταβιβαστεί η απαίτηση από το δάνειό σας.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων;

Ναι, μπορείτε.

Εάν η doValue Greece είναι η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της οφειλής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτά μαζί μας:

Λύστε κι άλλες απορίες σας από συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece.

Ενημέρωση οφειλετών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται λόγω τιτλοποίησης

Πώς θα ξέρω εάν η απαίτηση από το δάνειό μου μεταβιβάστηκε λόγω τιτλοποίησης;

Θα λάβετε επιστολή που σας ενημερώνει για:

  • την τιτλοποίηση απαιτήσεων στην οποία προέβη η τράπεζα, από χαρτοφυλάκιο δανείων που περιλαμβάνει την απαίτησή από το δικό σας δάνειο
  • την εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία μεταβιβάστηκε η οφειλή σας
  • την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην οποία ανέθεσε τη διαχείριση  της οφειλής σας η εταιρεία ειδικού σκοπού
  • τους τρόπους πληρωμής της οφειλής σας
  • την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που διαβιβάζονται από την τράπεζα για τους σκοπούς της τιτλοποίησης, καθώς και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται από την εταιρεία ειδικού σκοπού μετά την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Σας ενημερώνει επίσης πώς μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας (ταυτοποίησης και επικοινωνίας).

Κι αν δεν λάβω επιστολή;

Ρύθμιση οφειλών έπειτα από τιτλοποίηση

Με ποιον θα επικοινωνήσω για τη ρύθμιση των οφειλών μου μετά από τιτλοποίηση;

Μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας;

Κι αν δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις δόσεις του δανείου μου;

Εάν στο πλαίσιο τιτλοποίησης η διαχείριση της οφειλής σας έχει ανατεθεί στην doValue Greece, ελάτε να συζητήσουμε.

Πάντα λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική κατάστασή σας. Πρόθεσή μας είναι να  βρούμε από κοινού μια μόνιμη και βιώσιμη λύση για την ομαλή αποπληρωμή της οφειλής σας.

Δείτε ενδεικτικές ρυθμίσεις μπορείτε να εξασφαλίσετε:

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή