ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών

16 Ιουνίου 2021

Είναι κανονιστική υποχρέωσή μας να τηρούμε πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη.

Δείτε πώς μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε εάν είστε:

 • φυσικό πρόσωπο – ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση
 • νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης
 • φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με επιχείρηση

Εάν είστε νομικό πρόσωπο, ενημερωθείτε για την επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης.

Πώς να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα της τράπεζας Eurobank για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. 

Δικαιολογητικά για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας, το διαβατήριό σας, εφόσον είναι σε ισχύ, ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο ταυτοποίησης. Ειδικότερα:

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.

Εάν είστε ομογενής, ταυτότητα ομογενούς.

Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕΕ.

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης.

Για να επικαιροποιήσετε στοιχεία ταυτοποίησής σας, είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε ένα κατάστημα του συνεργαζόμενου δικτύου της τράπεζας Eurobank.

Κλείστε ραντεβού σε κατάστημα Eurobank και προσκομίστε εκεί την ταυτότητα, το διαβατήριο ή το έγγραφο ταυτοποίησης.

Δικαιολογητικά για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίστε μας εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο που πιστοποιεί το εισόδημά σας. Ειδικότερα:  

Εάν κάνετε δήλωση για πρώτη φορά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το εκκαθαριστικό σας, έντυπο Ε1 από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.

Εάν δεν κάνετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σας από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία σας.

Εάν έχετε κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Θα σας ενημερώσει ο εκπρόσωπός μας στο κατάστημα της τράπεζας Eurobank.

Δικαιολογητικά για τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό σας

Προσκομίστε πρόσφατο λογαριασμό τηλεφωνίας στο όνομά σας ή άλλα πρωτότυπα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας. Ειδικότερα:

 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία
 • Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το TAXISnet
 • Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και λογαριασμός κάποιου τηλεφώνου σας (κινητού, οικίας ή εργασίας).

Εάν μένετε με τον/την σύζυγό σας ή τους γονείς σας και δεν έχετε τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό σας όνομα, προσκομίστε ένα από αυτά:

 • Υπεύθυνη δήλωσή σας και πιστοποιητικό με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.
 • Αποδεικτικό για τη συγγενική σχέση σας (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, προσκομίστε βεβαίωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η ιδιότητά σας ως κατοίκου της, η διεύθυνση κύριας κατοικίας σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για το επάγγελμά σας

Δείτε τα κυριότερα πρωτότυπα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για το επάγγελμα, το τηλέφωνο και την επαγγελματική διεύθυνσή σας, ανάλογα με την ιδιότητά σας:

Εάν είστε μισθωτός, βεβαίωση εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας.

Εάν είστε συνταξιούχος, το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (τελευταίο).

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είστε φοιτητής, ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών.

Εάν είστε αγρότης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος με αναφορά σε γεωργικές επιχειρήσεις στην ενότητα «Συνολικό Εισόδημα».

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά σας, όπως:

 • Στοιχεία μητρώου από το TAXISnet όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 • Επαγγελματική ταυτότητα.
 • Βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).

Εάν ασχολείστε με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.

Εάν παρέχετε υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένη έδρα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και πιστοποιητικό διεύθυνσης κατοικίας.

Εάν είστε άνεργος, κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασής σας ή κάποιο άλλο έγγραφο. Από το έγγραφο πρέπει να προκύπτει το επάγγελμα, η επαγγελματική διεύθυνση και το τηλέφωνο στη χώρα εγκατάστασης.

Εάν δεν ανήκετε σε μία από αυτές τις κατηγορίες, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της τράπεζας Eurobank για να ενημερωθείτε.

Γιατί είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση στοιχείων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η doValue οφείλει να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη της. Όταν προσέρχεστε για ρύθμιση των οφειλών σας, είναι σημαντικό να έχετε επικαιροποιήσει τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η doValue Greece υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για το σύνολο των οφειλετών της σύμφωνα με:

 • το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ν.4354/2015)
 • τον Ν.4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • τη σχετική Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πληρότητα και ορθότητα στοιχείων

Πλήρη θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν στα αρχεία μας τηρούνται:

 1. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε και
 2. όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τα πιστοποιούν όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.

Ορθά θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν είναι σωστά, αληθή, ακριβή και σε ισχύ.

Τακτική επαλήθευση και επικαιροποίηση

Η επαλήθευση και η επικαιροποίηση των στοιχείων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι κανονιστική υποχρέωση που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία καθώς και τη μεταξύ μας σχέση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας