ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Γλωσσάρι όρων για τη ρύθμιση οφειλών

Οι πιο βασικές έννοιες που συναντούν οι οφειλέτες όταν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

Α

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που διορίζεται με τη σύμβαση δανείου ή τη ρύθμιση για να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο ή δικόγραφο σχετικά με το δάνειο ή/και την ρύθμιση και απευθύνεται στον δανειολήπτη ή/και τον εγγυητή.

Δ

Δάνειο σε καθυστέρηση

Δάνειο που παρουσιάζει ληξιπρόσθεσμη οφειλή.

Ονομάζεται και μη εξυπηρετούμενο δάνειο ή κόκκινο δάνειο.

Δανειολήπτης ή Δανειζόμενος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται προσωρινά η κυριότητα χρημάτων ή πραγμάτων.

Ονομάζεται επίσης οφειλέτης.

Δανειστής

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει πίστωση οποιασδήποτε μορφής ή είναι φορέας απαίτησης που απορρέει από δάνεια ή/και πιστώσεις.

Δόση

Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης να καταβάλλει προς τον Δανειστή με συγκεκριμένη συχνότητα για να εξοφλήσει το δάνειο που του χορηγήθηκε ή τη ρύθμιση.

Ε

Επιτόκιο

Το ποσοστό επί τις εκατό με βάση το οποίο υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

Εγγυητής

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή να αποπληρώσει το δάνειο ή την ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του.

Εγγυητής ενδέχεται να είναι πάνω από ένα άτομα.

Επιτόκιο υπερημερίας

Το επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το επιτόκιο υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της οφειλής.

Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων

Η εταιρεία που αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον δανειολήπτη με σκοπό την ενημέρωσή του ή/και την εύρεση λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών του.

Η doValue Greece είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Κ

Καταγγελία δανείου ή ρύθμισης

Καταγγελία με την οποία λύεται η σύμβαση δανείου ή/και η Ρύθμιση και ο Δανειστής έχει το συμβατικό δικαίωμα να αξιώσει την άμεση πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου, καθώς και των οφειλόμενων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Λ

Ληξιπρόθεσμη οφειλή

Το χρηματικό ποσό που έπρεπε να έχει καταβληθεί στον δανειστή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μ

Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος όταν:

  • Δεν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Δεν ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές της εταιρείας.
  • Δεν συναινεί στην προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης με την εταιρεία.

Δείτε αναλυτικά πότε χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος ένας δανειολήπτης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Ο

Οφειλέτης

Είναι ο δανειολήπτης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται προσωρινά η κυριότητα χρημάτων ή πραγμάτων.

Ονομάζεται και πρωτοφειλέτης.

Συνοφειλέτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνυπογράφει στην προσωρινή εκχώρηση της κυριότητας χρημάτων ή πραγμάτων και ευθύνεται από κοινού με τον πρωτοφειλέτη.

Π

Πλειστηριασμός

Η διαδικασία κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια, με στόχο οι δανειστές του δανειολήπτη να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους.

Πρόωρη αποπληρωμή

Η πρόωρη εξόφληση του συνολικού ή μερικού ποσού του δανείου ή της ρύθμισης πριν από τη λήξη της διάρκειας αποπληρωμής της δόσης ή του ολικού ποσού.

Ρ

Ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου

Η εκποίηση, δηλαδή μετατροπή σε χρήμα, περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχουν οι δανειστές από τον δανειολήπτη.
 

Ρύθμιση

Η δικαιοπραξία που καταρτίζεται μεταξύ του Οφειλέτη και του Δανειστή που έχει ως αντικείμενο την ρύθμιση των Ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οφειλέτη με σκοπό την οριστική αποπληρωμή τους.

Σ

Σύμβαση δανείου ή δανειακή σύμβαση

Το συμβόλαιο που υπογράφει ο δανειολήπτης με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από την εκταμίευση του δανείου. Αφορά το προϊόν που επιθυμεί ο δανειολήπτης και περιέχει αναλυτικούς όρους.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή