Γέφυρα 2

Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19

Γέφυρα 2: Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19
Γέφυρα 2: Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19

 

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να διευκολύνουμε τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.
 

Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα 2 του Ελληνικού Δημοσίου που αφορά την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών). Τα δάνεια μπορεί να είναι ενήμερα ή σε καθυστέρηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και 31.05.2021.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο Ν.4790/2021 για την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
 

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει για χρονικό διάστημα 8 μηνών, από τον επόμενο μήνα της ημερομηνίας έγκρισης της αίτησή σας, στη δόση του επιχειρηματικού δανείου σας κάθε μήνα. Η επιδότηση αφορά τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου επί της δόσης σας κάθε μήνα.

Το ποσοστό της επιδότησης καθώς και το ανώτατο ποσό διαφοροποιούνται με βάση τον παρακάτω διαχωρισμό των οφειλών σε τρείς (3) κατηγορίες (όπως ήταν χαρακτηρισμένες στις 31.12.2020):
 

 • 1η κατηγορία: Εξυπηρετούμενες οφειλές ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες
 • 2η κατηγορία: Μη εξυπηρετούμενες οφειλές με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες
 • 3η κατηγορία: Μη εξυπηρετούμενες καταγγελμένες οφειλές
   

Ύψος συνεισφοράς Δημοσίου

Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται κάθε μήνα σε ειδικό και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Η κατηγορία στην οποία υπάγεται η οφειλή σας και το ποσοστό της συνεισφοράς εξαρτάται από τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου σας στις 31.12.2020. Το ποσοστό της συνεισφοράς του Δημοσίου μεταβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα:
 

Κατηγορία οφειλής 1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Δίμηνο
1η κατηγορία: <90ημέρες καθυστέρηση 90% 80% 70%
2η κατηγορία: >90ημέρες καθυστέρηση 80%        70%  60%
3η κατηγορία: Καταγγελμένες (μετά τις 31.12.2018) 50%        40%  30%


Ανώτατο ποσό συνεισφοράς κάθε μήνα ανά κατηγορία οφειλής:

Κατηγορία οφειλής Φυσικά πρόσωπα Πολύ μικρές επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις
1η κατηγορία: <90ημέρες καθυστέρηση 600€ 5.000€ 15.000€  50.000€
2η κατηγορία: >90ημέρες καθυστέρηση 500€ 4.000€  12.500€ 40.000€
3η κατηγορία: Καταγγελμένες (μετά τις 31.12.2018) 300€ 2.500€  7.500€  25.000€

Το συνολικό ποσό της συνεισφοράς που χορηγείται από το Δημόσιο σε κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, με την έννοια της περ. ιθ’ του άρθρου 65 του Ν.4790/2021) δεν μπορεί να ξεπερνά αθροιστικά τα 1,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση, δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.
 

Δικαιούχοι συνεισφοράς

Δικαιούχοι της συνεισφοράς του Δημοσίου είναι:
 

 • Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Εξαιρούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
 • Φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών (π.χ. ΟΕ ή ΕΕ) ή κεφαλαιουχικών εταιρειών (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ).
   

Προϋπόθεση είναι να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτόν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19.
 

Οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό θεωρούνται:

 1. Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενα με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τις 09.05.2021.
 2. Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενα με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τις 09.05.2021.
 3. Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τις 09.05.2021.
 4. Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τις 09.05.2021.
 5. Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τις 09.05.2021.
 6. Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στις ρυθμίσεις της υπ. αρ. οικ. 23103/478/2020 (Β' 2274) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισμός «Συνεργασία») μέχρι τις 09.05.2021.

Τα έσοδά τους για το ημερολογιακό έτος 2020 πρέπει να είχαν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδά τους για το ημερολογιακό έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τους.
 

Επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να υφίσταται μία τουλάχιστον επιχειρηματική ή επαγγελματική οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα.
 • Να μην έχετε λάβει άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο.
 • Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχετε δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχετε λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
   

Ανά κατηγορία δικαιούχου πρέπει να πληρούνται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ή αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
 • Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019: α) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και β) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.
 • Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος των ωφελουμένων μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης: α) 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 2 διενεργηθέντες ελέγχους.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.
 • Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και, εν γένει, να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μη μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
   

Συνοπτική παρουσίαση κριτήριων 1ης κατηγορίας
 

  Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα και εξωτερικό)
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας

0

≤57.000€ ≤40.000€ ≤600.000€
Πολύ μικρή επιχείρηση ή Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 1-9 ≤2.000.000€ ≤1.000.000€ ≤150.000€ ≤2.500.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 10-49 ≤10.000.000€ ≤5.000.000€ ≤750.000€ ≤10.000.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50-249 ≤50.000.000€ ≤25.000.000€ ≤3.750.000€ ≤50.000.000€ (μη υποθηκευμένη)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση κριτήριων 2ης κατηγορίας

 

  Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα και εξωτερικό)
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 0 ≤45.000€ ≤25.000€ ≤500.000€
Πολύ μικρή επιχείρηση ή Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 1-9 ≤2.000.000€ ≤850.000€ ≤127.500€ ≤2.250.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 10-49 ≤10.000.000€ ≤4.250.000€ ≤637.500€ ≤9.000.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50-249 ≤50.000.000€ ≤21.250.000€ ≤3.187.500€ ≤45.000.000€ (μη υποθηκευμένη)


Συνοπτική παρουσίαση κριτήριων 3ης κατηγορίας
 

  Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (που έχουν καταγγελθεί μετά τις 31.12.2018)
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

(Ελλάδα και εξωτερικό)
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 0 ≤36.000€ ≤15.000€ ≤280.000€
Πολύ μικρή επιχείρηση ή Ατομική επιχείρηση / Ελεύθερος επαγγελματίας 1-9 ≤2.000.000€ ≤550.000€ ≤82.500€ ≤1.250.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μικρή επιχείρηση 10-49 ≤10.000.000€ ≤2.750.000€ ≤412.500€ ≤7.000.000€ (μη υποθηκευμένη)
Μεσαία επιχείρηση 50-249 ≤50.000.000€ ≤13.750.000€ ≤2.062.500€ ≤35.000.000€ (μη υποθηκευμένη)


Βήμα-βήμα πώς υποβάλλετε αίτηση

Υποβάλλετε την αίτησή σας για ένταξη στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από 05.04.2021 έως 31.05.2021.
 

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας:

 • 1. Κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα με τους κωδικούς σας TAXISnet.
 • 2. Συμπληρώνετε ποιος είναι ο σύμβουλος-εκπρόσωπός σας. Σε αυτήν την περίπτωση, και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσάς. Εάν δεν επιθυμείτε σύμβουλο-εκπρόσωπο, πρέπει να:
   
 • Επιβεβαιώσετε τα πλήρη στοιχεία σας και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς σας (εάν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα).
 • Επιβεβαιώσετε, εάν είστε φυσικό πρόσωπο, τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς σας (εάν δεν έχουν ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα).
 • Συμπληρώσετε, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία σας (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό.
 • Απαντήσετε θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άδειας άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).

Μόλις υποβληθεί η αίτησή σας, τότε διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η πλατφόρμα σας αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση και σας ενημερώνει εάν πληροίτε τα κριτήρια.
 

Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί η αίτηση από έναν από αυτούς.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτησή σας πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το νόμο, αποστέλλεται ενημέρωση σε εσάς και τον χρηματοδοτικό φορέα εντός 3 εργασίμων ημερών ότι είστε καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά Δημοσίου.
 

Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές θα πρέπει να τακτοποιηθούν πριν από την ένταξή σας στο πρόγραμμα. Διαφορετικά η αίτησή σας απορρίπτεται.

 • Εάν η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο από 90 ημέρες, προβαίνετε εντός 15 ημερών το αργότερο από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς σας στην καταβολή των δόσεων που είναι σε καθυστέρηση. Διαφορετικά, αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής σας. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός 15 ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης σας, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.
 • Εάν η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες ή καταγγελμένες, για να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου γίνεται αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής σας, έπειτα από συμφωνία σας με το χρηματοδοτικό φορέα. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 3 μηνών, και σε κάθε περίπτωση έως 30.09.2021. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
   

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, η αποστολή από το χρηματοδοτικό φορέα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού της μηνιαίας δόσης.
 

Υποχρεώσεις οφειλέτη και περίοδος παρακολούθησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση καταβολής της συνεισφοράς, είναι η εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της δόσης που σας βαρύνει, τόσο στη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς όσο και κατά την περίοδο παρακολούθησης. 

Η περίοδος παρακολούθησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της επιδότησης. Η διάρκειά της κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία της οφειλής σας:

 • 6 μήνες – για εξυπηρετούμενες οφειλές ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση έως 90 ημέρες στις 31.12.2020.
 • 12 μήνες – για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31.12.2020 ή για οφειλές των οποίων η δόση δεν είναι σε μηναία βάση , σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν
 • 18 μήνες – για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη 90 ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα κι αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα.
   

Διακοπή συνεισφοράς

Η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να διακοπεί εάν:

 • Η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
 • Υπήρξε λύση του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.
 • Κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Μετά από επανέλεγχο των στοιχείων της αίτησης διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.
 • Ο οφειλέτης έχει καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο στη διάρκεια της συνεισφοράς του Δημοσίου. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη εμπρόθεσμη καταβολή η μη καταβολή συνολικού ποσού ύψους μίας μηνιαίας δόσης.
 • Ο οφειλέτης δεν τηρεί τις οριζόμενες στο άρθρο 72 του Ν.4790/2021 υποχρεώσεις του.
 • Αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του οφειλέτη.
 • Η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων μετακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Δεν προσκομίζονται τα πιστοποιητικά που ορίζονται στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 68 το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021: πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση, μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, μη υπαγωγής σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.