ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Διαδικασία για φυσικά πρόσωπα

28 Ιουνίου 2021

Βήμα-βήμα η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η doValue Greece για φυσικά πρόσωπα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013.

Ποιοι υπάγονται

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) για φυσικά πρόσωπα αφορά ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές δανειακών συμβάσεων για:

 • Στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά δάνεια
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Επαγγελματικά δάνεια

Εξαιρέσεις

Δείτε αναλυτικά ποιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Στο Στάδιο 1 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την ένταξη του δανειολήπτη στη ΔΕΚ.

Στόχος ενημέρωσης

Στόχος της ενημέρωσης είναι η εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σε καθυστέρηση.

Τρόποι επικοινωνίας

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα και να δρομολογήσετε τις αναγκαίες ενέργειες ένταξής σας στη ΔΕΚ, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank και την τηλεφωνική γραμμή 2104847500.

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] ή να επισκεφθείτε τα γραφεία της doValue Greece (Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων).

Αυτά είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει ορίσει η doValue Greece για την:

 • υποδοχή των ερωτημάτων των δανειοληπτών
 • παροχή οδηγιών
 • παραλαβή εγγράφων και δικαιολογητικών
 • διεξαγωγή της επικοινωνίας

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, θα χρειαστεί να υποβάλετε στην doValue Greece, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, πληροφορίες και στοιχεία για την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση.

Συνοφειλέτες ή εγγυητές

Σε περίπτωση που στη δανειακή σύμβασή σας υπάρχουν συνοφειλέτες ή εγγυητές, θα πρέπει και αυτοί να παράσχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα.

Συνοδευτικά έγγραφα

Όλα τα φυσικά πρόσωπα χρειάζεται να προσκομίσουν:

 1. Την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 2. Τα επιπλέον Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων για Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης.

Η doValue Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία / πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Η οικονομική κατάστασή σας αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Στάδιο 2, ώστε να σας προτείνουμε τις πιθανές λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Συνεκτιμώνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 5 στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια σειρά κριτηρίων που διαφοροποιούνται ανά περίπτωση δανειολήπτη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής κριτήρια:

 • Ιστορικό της συναλλακτικής σχέσης σας
 • Συνολικό ύψος και φύση των χρεών σας, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών σας
 • Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών σας
 • Εμπορική αξία των υφιστάμενων προσημειωμένων ακινήτων σας
 • Προσθήκη νέων περιουσιακών στοιχείων ως πρόσθετων εξασφαλίσεων

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης (ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η doValue Greece προτείνει τη λύση που εκτιμά ως πιο κατάλληλη για κάθε περίπτωση.

Ανάλυση προτεινόμενης λύσης

Αναλύονται όλοι οι σχετικοί όροι για να είναι δυνατή η απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης.

Συναίνεση, αντιπρόταση ή άρνηση

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην doValue Greece η συναίνεση στην προτεινόμενη λύση ή συγκεκριμένη αντιπρόταση ή η άρνηση της προτεινόμενης λύσης και οποιασδήποτε άλλης πρότασης.

Μη ανταπόκριση και συνέπειες

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη εντός των 15 εργάσιμων ημερών, η doValue Greece οφείλει να προβεί στον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου.

Αυτονόητη συνέπεια είναι ότι η doValue Greece μπορεί στη συνέχεια να κινήσει τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων η διαχείριση των οποίων της έχει ανατεθεί π.χ.:

καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, καθώς και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν ένας δανειολήπτης δεν κατηγοριοποιείται, κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δεοντολογίας, ως μη συνεργάσιμος, (υπό τον όρο της δέουσας ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας) μπορούν να δρομολογηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων αυτών.

Συμβουλευτική, νομική ή οικονομική υποστήριξη

Εάν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε συμβουλευτική, νομική ή οικονομική υποστήριξη από δημόσιους φορείς που λειτουργούν για τους σκοπούς εφαρμογής του Ν.4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

Σε περίπτωση που λάβετε ενημέρωση από την doValue Greece για την κατηγοριοποίησή σας ως μη συνεργάσιμου, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς ένσταση.

Χρονικό περιθώριο

Η ένστασή σας αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από την doValue Greece.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση μόνο μία φορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank και η τηλεφωνική γραμμή 2104847500 βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση doValue Greece, οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων) ή στείλτε email στο [email protected].

Τρόπος υποβολής ένστασης

Για την ένσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο Ένσταση:

 • Σε έντυπη μορφή σε οποιαδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank.
 • Σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων).
 • Σε ηλεκτρονική μορφή (συμπληρωμένο και σκαναρισμένο έντυπο) στο email [email protected].

Εξέταση ενστάσεων

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που έχει συγκροτήσει η doValue Greece για τον σκοπό αυτόν.

Η τελική απόφαση της επιτροπής σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας