ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Διαδικασία για νομικά πρόσωπα

11 Ιουνίου 2021

Βήμα-βήμα η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η doValue Greece για νομικά πρόσωπα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013, όπως ισχύει.

Ποιοι υπάγονται

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) για νομικά πρόσωπα αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 αφορά δανειακές συμβάσεις σε καθυστέρηση που δεν έχουν καταγγελθεί.

Τι ισχύει για τα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων

Τα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€ διέπονται μόνο από τις γενικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι υποχρεωτική γι’ αυτήν την κατηγορία δανείων.

Εξαιρέσεις

Δείτε αναλυτικά τις εξαιρέσεις από τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για νομικά πρόσωπα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση του Δανειολήπτη, με επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξή του στη Δ.Ε.Κ.

Στόχος ενημέρωσης

Στόχος της ενημέρωσης είναι η εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σε καθυστέρηση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, εν όλω ή εν μέρει, κατά το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών της οφειλής, η Εταιρεία θα προβαίνει αρχικά σε συμβουλευτικού χαρακτήρα επικοινωνία με τον δανειολήπτη. Εάν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις 30 ημερολογιακές ημέρες, η Εταιρεία θα προχωρεί στην κατάλληλη «Ειδοποίηση» του δανειολήπτη εντός των επόμενων 15 ημερών, όπως προβλέπεται υπό την Ενότητα Α-Στάδιο 1 στο Κεφάλαιο Τρίτο του Κώδικα Δεοντολογίας.

Τρόποι επικοινωνίας

Για δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, απευθυνθείτε στο κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank που σας εξυπηρετεί ή τηλεφωνήστε στο 2104847500.

Εναλλακτικά, στείλτε email στο [email protected] ή επισκεφθείτε τα γραφεία της doValue Greece, οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων.

Αυτά είναι τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει ορίσει η doValue Greece για την:

  • υποδοχή των ερωτημάτων των δανειοληπτών
  • παροχή οδηγιών
  • παραλαβή εγγράφων και δικαιολογητικών
  • διεξαγωγή της επικοινωνίας

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας για τις ανάγκες του Κώδικα Δεοντολογίας, θα χρειαστεί να υποβάλετε στην doValue Greece, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, πληροφορίες και στοιχεία για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας εταιρείας.

Συνοφειλέτες ή εγγυητές

Σε περίπτωση που στη χρηματοδότηση ενέχονται συνοφειλέτες ή/και εγγυητές, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες.

Συνοδευτικά έγγραφα

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

  1. Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στα Δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων για Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης.
  2. Τη Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα.

H doValue Greece δύναται να ζητήσει από την δανειολήπτρια εταιρεία να παρέχει υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών. Περαιτέρω, η doValue Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία / πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας εταιρείας και τυχόν συνοφειλετών ή/και εγγυητών και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, η δανειολήπτρια εταιρεία πρέπει να χαρακτηριστεί ως «Μη Συνεργάσιμος» σε περίπτωση μη ανταπόκρισής της, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, στις προσκλήσεις της doValue Greece για υποβολή των απαιτούμενων ως άνω οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Αξιολογείται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Στάδιο 2 με στόχο να σας προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε ίδρυμα αξιοποιεί τα υποβληθέντα από τον δανειολήπτη – νομικό πρόσωπο οικονομικά στοιχεία και κάθε διαθέσιμη από άλλες πηγές πληροφόρηση, ώστε να αξιολογείται, κατά το δυνατόν, η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων με βάση την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του δανειολήπτη και των εταίρων της επιχείρησης.

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης (ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η doValue Greece προτείνει τη λύση που εκτιμά ως πιο κατάλληλη για κάθε περίπτωση.

Ανάλυση προτεινόμενης λύσης

Αναλύονται όλοι οι σχετικοί όροι για να είναι δυνατή η απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης.

Ο χρόνος παρουσίασης της προτεινόμενης λύσης από την doValue Greece προς την δανειολήπτρια εταιρεία δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης από την δανειολήπτρια εταιρεία κατά το Στάδιο 2, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Συναίνεση, αντιπρόταση ή άρνηση

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην doValue Greece η συναίνεση στην προτεινόμενη λύση ή συγκεκριμένη αντιπρόταση ή η άρνηση της προτεινόμενης λύσης και οποιασδήποτε άλλης πρότασης.

Αντιπρόταση

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης, η doValue Greece την αξιολογεί και εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της: 

(α) είτε συναινεί, 

(β) είτε απαντά εγγράφως στον δανειολήπτη ή (βα) ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική της πρόταση ή (ββ) ότι σας υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική, οπότε και σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπό (βα) και (ββ) περιπτώσεις,  ο δανειολήπτης έχει 15 εργάσιμες ημέρες για να δηλώσει εγγράφως στην doValue Greece είτε ότι συναινεί στη νέα ή στην αρχική πρότασή της είτε ότι αρνείται να συναινέσει στη νέα πρόταση.

Μη ανταπόκριση και συνέπειες

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της δανειολήπτριας εταιρείας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η doValue Greece οφείλει να προβεί στον χαρακτηρισμό της ως μη συνεργάσιμου.

Αυτονόητη συνέπεια είναι ότι η doValue Greece μπορεί στη συνέχεια να κινήσει τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων η διαχείριση των οποίων της έχει ανατεθεί, π.χ.:

καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία, καθώς επίσης και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν ένας δανειολήπτης δεν κατηγοριοποιείται, κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δεοντολογίας, ως μη συνεργάσιμος, (υπό τον όρο της δέουσας ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας) δύναται να δρομολογηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δικαιούχων αυτών.

Συμβουλευτική, νομική ή οικονομική υποστήριξη

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, στα Γραφεία και τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (http://www.keyd.gov.gr).

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

Σε περίπτωση που η δανειολήπτρια εταιρεία λάβει ενημέρωση από την doValue Greece για την κατηγοριοποίησή της ως μη συνεργάσιμου, μπορεί να υποβάλετε γραπτώς ένσταση.

Χρονικό περιθώριο

Η ένσταση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από την doValue Greece.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank και η τηλεφωνική γραμμή 2104847500 βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση doValue Greece, οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων) ή στείλτε email στο [email protected].

Τρόπος υποβολής ένστασης

Για την ένσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο Ένσταση:

  • https://dovaluegreece.gr/sites/default/files/2022-01/enstasi.pdfΣε έντυπη μορφή σε οποιαδήποτε κατάστημα του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank.
  • Σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: doValue Greece, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους 18346 Μοσχάτο (Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων).
  • Σε ηλεκτρονική μορφή (συμπληρωμένο και σκαναρισμένο έντυπο) στο email [email protected].

Εξέταση ενστάσεων

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που έχει συγκροτήσει η doValue Greece για τον σκοπό αυτόν.

Η τελική απόφαση της επιτροπής σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή